Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 038 – Gấu mèo không phải là mèo – 熊猫不是猫 (熊貓不是貓) – Xióngmāo bùshì māoChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 熊猫不是猫

熊猫也叫大熊猫,它人见人爱,被称为中国的“国宝”。熊猫的数量很少,而中国则是它唯一的故乡。可是,熊猫到底是熊还是猫?

中文里面,名词往往符合一定的规律,并且包含一定的意思。比如交通工具里面,无论是火车、汽车还是自行车,他们的名字里面都有一个“车”字,“车”字说明了这个东西的本质,在它前面的词说明了这是什么样的车。再比如,称呼来自不同地方的人,只要在“人”字前面加上地名就可以了,比如:北京人、香港人、纽约人……在科学研究上,中文的这种优势非常明显,就拿熊来说吧,熊有黑熊、白熊、棕熊,还有我们都非常熟悉的北极熊。

学习中文的你可能会想:按照这个规律,那熊猫一定是一种猫吧?如果它是熊的话,应该叫“猫熊”才对啊。你说对了,最早的时候,大熊猫就叫做大猫熊,也叫花熊或黑白熊。为什么“猫熊”变成了“熊猫”呢?古代中国人写字的顺序是从上往下或者从右往左。到了近代,人们才开始从左往右写字。刚开始的时候,由于人们没有统一,出现了一些错误。据说有一次,动物园有一个标本展览,熊猫标本的牌子上面按照从左往右的顺序写的“猫熊”被人读成“熊猫”。于是,人们都记住了“熊猫”这个名字,久而久之,就成了习惯。

也有人说,“熊猫”这个名字来自外国,因为中国原来就没有猫这种动物。大熊猫这个名字可能和另一种动物有关,那就是小熊猫。小熊猫长得才像猫,大熊猫只是运气不好,被人叫错了名字。

Phồn thể: 熊貓不是貓

熊貓也叫大熊貓,它人見人愛,被稱為中國的“國寶”。熊貓的數量很少,而中國則是它唯一的故鄉。可是,熊貓到底是熊還是貓?

中文裡面,名詞往往符合一定的規律,並且包含一定的意思。比如交通工具裡面,無論是火車、汽車還是自行車,他們的名字裡面都有一個“車”字,“車”字說明了這個東西的本質,在它前面的詞說明了這是什麼樣的車。再比如,稱呼來自不同地方的人,只要在“人”字前面加上地名就可以了,比如:北京人、香港人、紐約人……在科學研究上,中文的這種優勢非常明顯,就拿熊來說吧,熊有黑熊、白熊、棕熊,還有我們都非常熟悉的北極熊。

學習中文的你可能會想:按照這個規律,那熊貓一定是一種貓吧?如果它是熊的話,應該叫“貓熊”才對啊。你說對了,最早的時候,大熊貓就叫做大貓熊,也叫花熊或黑白熊。為什麼“貓熊”變成了“熊貓”呢?古代中國人寫字的順序是從上往下或者從右往左。到了近代,人們才開始從左往右寫字。剛開始的時候,由於人們沒有統一,出現了一些錯誤。據說有一次,動物園有一個標本展覽,熊貓標本的牌子上面按照從左往右的順序寫的“貓熊”被人讀成“熊貓”。於是,人們都記住了“熊貓”這個名字,久而久之,就成了習慣。

也有人說,“熊貓”這個名字來自外國,因為中國原來就沒有貓這種動物。大熊貓這個名字可能和另一種動物有關,那就是小熊貓。小熊貓長得才像貓,大熊貓只是運氣不好,被人叫錯了名字。

Pinyin: Xióngmāo bùshì māo

Xióngmāo yě jiào dà xióngmāo, tā rén jiàn rén ài, bèi chēng wéi zhōngguó de “guóbǎo”. Xióngmāo de shùliàng hěn shǎo, ér zhōngguó zé shì tā wéiyī de gùxiāng. Kěshì, xióngmāo dàodǐ shì xióng háishì māo?

Zhōngwén lǐmiàn, míngcí wǎngwǎng fúhé yīdìng de guīlǜ, bìngqiě bāohán yīdìng de yìsi. Bǐrú jiāotōng gōngjù lǐmiàn, wúlùn shì huǒchē, qìchē háishì zìxíngchē, tāmen de míngzì lǐmiàn dōu yǒu yīgè “chē” zì,“chē” zì shuōmíngle zhège dōngxī de běnzhí, zài tā qiánmiàn de cí shuōmíngle zhè shì shénme yàng de chē. Zài bǐrú, chēnghu láizì bùtóng dìfāng de rén, zhǐyào zài “rén” zì qiánmiàn jiā shàng dìmíng jiù kěyǐle, bǐrú: Běijīng rén, xiānggǎng rén, niǔyuē rén……zài kēxué yánjiū shàng, zhōngwén de zhè zhǒng yōushì fēicháng míngxiǎn, jiù ná xióng lái shuō ba, xióng yǒu hēixióng, báixióng, zōngxióng, hái yǒu wǒmen dōu fēicháng shúxī de běijíxióng.

Xuéxí zhōngwén de nǐ kěnéng huì xiǎng: Ànzhào zhège guīlǜ, nà xióngmāo yīdìng shì yī zhǒng māo ba? Rúguǒ tā shì xióng dehuà, yīnggāi jiào “māoxióng” cái duì a. Nǐ shuō duìle, zuìzǎo de shíhòu, dà xióngmāo jiù jiàozuò dà māoxióng, yě jiào huā xióng huò hēibái xióng. Wèishéme “māoxióng” biàn chéngle “xióngmāo” ne? Gǔdài zhōngguó rén xiězì de shùnxù shì cóng shàng wǎng xià huòzhě cóng yòu wǎng zuǒ. Dào le jìndài, rénmen cái kāishǐ cóng zuǒ wǎng yòu xiězì. Gāng kāishǐ de shíhòu, yóuyú rénmen méiyǒu tǒngyī, chūxiànle yīxiē cuòwù. Jùshuō yǒu yīcì, dòngwùyuán yǒu yīgè biāoběn zhǎnlǎn, xióngmāo biāoběn de páizi shàngmiàn ànzhào cóng zuǒ wǎng yòu de shùnxù xiě de “māoxióng” bèi rén dú chéng “xióngmāo”. Yúshì, rénmen dōu jì zhùle “xióngmāo” zhège míngzì, jiǔ’érjiǔzhī, jiù chéngle xíguàn.

Yěyǒu rén shuō,“xióngmāo” zhège míngzì láizì wàiguó, yīn wéi zhōngguó yuánlái jiù méiyǒu māo zhè zhǒng dòngwù. Dà xióngmāo zhège míngzì kěnéng hé lìng yī zhǒng dòngwù yǒuguān, nà jiùshì xiǎo xióngmāo. Xiǎo xióngmāo zhǎng dé cái xiàng māo, dà xióngmāo zhǐshì yùnqì bù hǎo, bèi rén jiào cuòle míngzì.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  30  =  31