Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 046 – Bóng đá ở Trung Quốc – 足球在中国 (足球在中國) – Zúqiú zài zhōngguóChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 足球在中国

世界杯正在南非举行,全世界都是非洲时间,中国也不例外,那么我就说说中国的足球。首先声明:我不是球迷,我对足球了解很少。有一次,我去看了一场比赛,回来后朋友嘲笑我是伪球迷,把我气死了。我不是球迷,但也可以喜欢足球呀。而且我以前常常踢足球,可惜上高中后学习太忙就没有机会了。

废话不多说,咱们回到足球这个话题。足球在中国非常受欢迎,人们喜欢一起看足球、踢足球。足球让人们互相认识、成为朋友。中国各地都有足球队和足球比赛。全国的足球比赛有不少,主要是联赛。联赛中最高级的叫中国足球超级联赛,简称中超。比中超低的联赛有中国足球甲级联赛、乙级联赛和全国足球业余联赛。当然女人也踢足球,中国女子足球超级联赛就是最高级的联赛。另外,还有中国大学生足球联赛。中国曾经办过一些杯赛,但是现在几乎都停了。管理中国足球的机构叫做中国足球协会,简称中国足协。

当我们说国足或国家队,就是指中国国家足球队。中国国家足球队代表的其实是中国大陆,因为香港、澳门以及台湾都有自己的足球队。中国足球队的衣服是红色或者白色,衣服的两个肩上有阿迪达斯(Adidas)的三条线。大家都知道,中国足球队的水平并不好,总是让球迷失望。中国队只参加过一次世界杯,而且在小组赛里面一个球也没有进。这是什么原因呢?一方面,足球比赛管理不好,常常有赌博;另一方面,有人说中国足球协会里面的领导都是外行,也就是不懂足球的人。

无论比赛成绩怎么样,中国人还是一如既往地喜欢足球。这几天,我出门,看到饭店里的人们在看足球;我和朋友聚会,听到他们在聊足球;打开电脑上网,也看到足球的新闻。我觉得,虽然足球不是中国的国球,每次国际足球比赛总是没有中国人,但是中国人真的很喜欢足球。中国球迷的愿望很少也很简单:第一,中国足球能越来越好;第二,过几年之后,有一个代表全中国的足球队。

Phồn thể: 足球在中國

世界杯正在南非舉行,全世界都是非洲時間,中國也不例外,那麼我就說說中國的足球。首先聲明:我不是球迷,我對足球了解很少。有一次,我去看了一場比賽,回來後朋友嘲笑我是偽球迷,把我氣死了。我不是球迷,但也可以喜歡足球呀。而且我以前常常踢足球,可惜上高中後學習太忙就沒有機會了。

廢話不多說,咱們回到足球這個話題。足球在中國非常受歡迎,人們喜歡一起看足球、踢足球。足球讓人們互相認識、成為朋友。中國各地都有足球隊和足球比賽。全國的足球比賽有不少,主要是聯賽。聯賽中最高級的叫中國足球超級聯賽,簡稱中超。比中超低的聯賽有中國足球甲級聯賽、乙級聯賽和全國足球業餘聯賽。當然女人也踢足球,中國女子足球超級聯賽就是最高級的聯賽。另外,還有中國大學生足球聯賽。中國曾經辦過一些杯賽,但是現在幾乎都停了。管理中國足球的機構叫做中國足球協會,簡稱中國足協。

當我們說國足或國家隊,就是指中國國家足球隊。中國國家足球隊代表的其實是中國大陸,因為香港、澳門以及台灣都有自己的足球隊。中國足球隊的衣服是紅色或者白色,衣服的兩個肩上有阿迪達斯(Adidas)的三條線。大家都知道,中國足球隊的水平並不好,總是讓球迷失望。中國隊只參加過一次世界杯,而且在小組賽里面一個球也沒有進。這是什麼原因呢?一方面,足球比賽管理不好,常常有賭博;另一方面,有人說中國足球協會裡面的領導都是外行,也就是不懂足球的人。

無論比賽成績怎麼樣,中國人還是一如既往地喜歡足球。這幾天,我出門,看到飯店裡的人們在看足球;我和朋友聚會,聽到他們在聊足球;打開電腦上網,也看到足球的新聞。我覺得,雖然足球不是中國的國球,每次國際足球比賽總是沒有中國人,但是中國人真的很喜歡足球。中國球迷的願望很少也很簡單:第一,中國足球能越來越好;第二,過幾年之後,有一個代表全中國的足球隊。

Pinyin: Zúqiú zài zhōngguó

Shìjièbēi zhèngzài nánfēi jǔxíng, quán shìjiè dōu shì fēizhōu shíjiān, zhōngguó yě bù lìwài, nàme wǒ jiù shuō shuō zhōngguó de zúqiú. Shǒuxiān shēngmíng: Wǒ bùshì qiúmí, wǒ duì zúqiú liǎojiě hěn shǎo. Yǒu yīcì, wǒ qù kànle yī chǎng bǐsài, huílái hòu péngyǒu cháoxiào wǒ shì wěi qiúmí, bǎ wǒ qì sǐle. Wǒ bùshì qiúmí, dàn yě kěyǐ xǐhuān zúqiú ya. Érqiě wǒ yǐqián chángcháng tī zúqiú, kěxí shàng gāozhōng hòu xuéxí tài máng jiù méiyǒu jīhuìle.

Fèihuà bù duō shuō, zánmen huí dào zúqiú zhège huàtí. Zúqiú zài zhōngguó fēicháng shòu huānyíng, rénmen xǐhuān yīqǐ kàn zúqiú, tī zúqiú. Zúqiú ràng rénmen hùxiāng rènshì, chéngwéi péngyǒu. Zhōngguó gèdì dōu yǒu zúqiú duì hé zúqiú bǐsài. Quánguó de zúqiú bǐsài yǒu bù shǎo, zhǔyào shi liánsài. Liánsài zhōng zuì gāojí de jiào zhōngguózúqiú chāojí liánsài, jiǎnchēng zhōngchāo. Bǐ zhōngchāo dī de liánsài yǒu zhòng guó zúqiú jiǎ jí liánsài, yǐjí liánsài hé quánguó zúqiú yèyú liánsài. Dāngrán nǚrén yě tī zúqiú, zhōngguó nǚzǐ zúqiú chāojí liánsài jiùshì zuì gāojí de liánsài. Lìngwài, hái yǒu zhòng guó dàxuéshēng zúqiú liánsài. Zhōngguó céngjīng bànguò yīxiē bēisài, dànshì xiànzài jīhū dōu tíngle. Guǎnlǐ zhōngguó zúqiú de jīgòu jiàozuò zhōngguó zúqiú xiéhuì, jiǎnchēng zhōngguó zúxié.

Dāng wǒmen shuō guó zú huò guójiā duì, jiùshì zhǐ zhōngguó guójiā zúqiú duì. Zhōngguó guójiā zúqiú duì dàibiǎo de qíshí shì zhōngguó dàlù, yīnwèi xiānggǎng, àomén yǐ jí táiwān dōu yǒu zìjǐ de zúqiú duì. Zhōngguó zúqiú duì de yīfú shì hóngsè huòzhě báisè, yīfú de liǎng gè jiān shàng yǒu ādídásī (Adidas) de sāntiáo xiàn. Dàjiā dōu zhīdào, zhōngguó zúqiú duì de shuǐpíng bìng bù hǎo, zǒng shì ràng qiúmí shīwàng. Zhōngguó duì zhǐ cānjiāguò yīcì shìjièbēi, érqiě zài xiǎozǔ sài lǐmiàn yīgè qiú yě méiyǒu jìn. Zhè shì shénme yuányīn ne? Yī fāngmiàn, zúqiú bǐsài guǎnlǐ bù hǎo, chángcháng yǒu dǔbó; lìng yī fāngmiàn, yǒurén shuō zhōngguó zúqiú xiéhuì lǐmiàn de lǐngdǎo dōu shì wàiháng, yě jiùshì bù dǒng zúqiú de rén.

Wúlùn bǐsài chéngjī zěnme yàng, zhōngguó rén háishì yīrújìwǎng de xǐhuān zúqiú. Zhè jǐ tiān, wǒ chūmén, kàn dào fàndiàn lǐ de rénmen zài kàn zúqiú; wǒ hé péngyǒu jùhuì, tīng dào tāmen zài liáo zúqiú; dǎkāi diànnǎo shàngwǎng, yě kàn dào zúqiú de xīnwén. Wǒ juédé, suīrán zúqiú bùshì zhōngguó de guó qiú, měi cì guójì zúqiú bǐsài zǒng shì méiyǒu zhòng guó rén, dànshì zhōngguó rén zhēn de hěn xǐhuān zúqiú. Zhōngguó qiúmí de yuànwàng hěn shǎo yě hěn jiǎndān: Dì yī, zhōngguó zúqiú néng yuè lái yuè hǎo; dì èr,guò jǐ nián zhīhòu, yǒu yīgè dàibiǎo quán zhōngguó de zúqiú duì.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

50  +    =  56