Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 052 – Giọng Đài Loan – 台湾腔 (台灣腔) – Táiwān qiāngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể:  台湾腔

在台湾学习中文的荣成谦问我,中国大陆的普通话和台湾的普通话一样吗?其实,台湾人的普通话只是一种口音而已,就像广东人说普通话有广东口音,四川人说普通话有四川口音一样,台湾人有自己的方言,所以他们说普通话的时候也有口音。大陆人把这种口音叫做台湾腔。

大家都知道,台湾是一个岛屿,那里原来有一些少数民族,他们的风俗和语言和汉族完全不同。汉族人是后来才到台湾的,来到台湾的汉族人当中,大部分人来自福建省和广东省这两个和台湾最近的地方。如果你听过普通话的各种口音,你会发现,台湾人说的普通话和福建人、广东人说的普通话最像。台湾腔的特点就是:翘舌音比较弱;有很多的语气词;句子的最后几个字常常是重音。对我这个大陆人来说,台湾女生说的普通话特别好听,但是台湾男生说的普通话就没有力气。

由于内战以后中国大陆和台湾交流很少。慢慢的,两地在政治、文化各方面都出现了比较大的差异。大家都知道,两地最大的差异的就是政治。大陆是社会主义,台湾是资本主义。政治影响了人们思考的方式,也就影响了语言。当大陆使用容易学习的简体字的时候,台湾还在使用更古老的繁体字。我记得,我第一次看到台湾电视的时候,我觉得台湾人说话特别奇怪。首先,他们的发音有一些不同,最明显的例子就是:“和”在台湾被念成“hàn”,“我和你”台湾人会说“我hàn你”。其次,台湾人使用的词语也有一些不同,比如:大陆人说“人民”,台湾人说“民众”;大陆人说“幼儿园”,台湾人说“幼稚园”。

现在,两岸交流越来越多,生活在大陆的我随时可以听到来自台湾的声音,原来奇怪的台湾腔也不再奇怪了。几年前,大陆人觉得台湾人特别有钱,台湾腔特别酷。很多电视台的主持人都去模仿台湾腔。但是现在,这种想法已经越来越不重要了。其实,保持自己的特点,才是最重要的。

Phồn thể: 台灣腔

在台灣學習中文的榮成謙問我,中國大陸的普通話和台灣的普通話一樣嗎?其實,台灣人的普通話只是一種口音而已,就像廣東人說普通話有廣東口音,四川人說普通話有四川口音一樣,台灣人有自己的方言,所以他們說普通話的時候也有口音。大陸人把這種口音叫做台灣腔。

大家都知道,台灣是一個島嶼,那裡原來有一些少數民族,他們的風俗和語言和漢族完全不同。漢族人是後來才到台灣的,來到台灣的漢族人當中,大部分人來自福建省和廣東省這兩個和台灣最近的地方。如果你聽過普通話的各種口音,你會發現,台灣人說的普通話和福建人、廣東人說的普通話最像。台灣腔的特點就是:翹舌音比較弱;有很多的語氣詞;句子的最後幾個字常常是重音。對我這個大陸人來說,台灣女生說的普通話特別好聽,但是台灣男生說的普通話就沒有力氣。

由於內戰以後中國大陸和台灣交流很少。慢慢的,兩地在政治、文化各方面都出現了比較大的差異。大家都知道,兩地最大的差異的就是政治。大陸是社會主義,台灣是資本主義。政治影響了人們思考的方式,也就影響了語言。當大陸使用容易學習的簡體字的時候,台灣還在使用更古老的繁體字。我記得,我第一次看到台灣電視的時候,我覺得台灣人說話特別奇怪。首先,他們的發音有一些不同,最明顯的例子就是:“和”在台灣被念成“hàn”,“我和你”台灣人會說“我hàn你”。其次,台灣人使用的詞語也有一些不同,比如:大陸人說“人民”,台灣人說“民眾”;大陸人說“幼兒園”,台灣人說“幼稚園”。

現在,兩岸交流越來越多,生活在大陸的我隨時可以聽到來自台灣的聲音,原來奇怪的台灣腔也不再奇怪了。幾年前,大陸人覺得台灣人特別有錢,台灣腔特別酷。很多電視台的主持人都去模仿台灣腔。但是現在,這種想法已經越來越不重要了。其實,保持自己的特點,才是最重要的。

Pinyin: Táiwān qiāng

Zài táiwān xuéxí zhōngwén de róngchéng qiān wèn wǒ, zhōngguó dàlù de pǔtōnghuà hé táiwān de pǔtōnghuà yīyàng ma? Qíshí, táiwān rén de pǔtōnghuà zhǐshì yī zhǒng kǒuyīn éryǐ, jiù xiàng guǎngdōng rén shuō pǔtōnghuà yǒu guǎngdōng kǒuyīn, sìchuān rén shuō pǔtōnghuà yǒu sìchuān kǒuyīn yīyàng, táiwān rén yǒu zìjǐ de fāngyán, suǒyǐ tāmen shuō pǔtōnghuà de shíhòu yěyǒu kǒuyīn. Dàlù rén bǎ zhè zhǒng kǒuyīn jiàozuò táiwān qiāng.

Dàjiā dōu zhīdào, táiwān shì yīgè dǎoyǔ, nàlǐ yuánlái yǒu yīxiē shǎoshù mínzú, tāmen de fēngsú hé yǔyán hé hànzú wánquán bùtóng. Hànzú rén shì hòulái cái dào táiwān de, lái dào táiwān de hànzú rén dāngzhōng, dà bùfèn rén láizì fújiàn shěng hé guǎngdōng shěng zhè liǎng gè hé táiwān zuìjìn de dìfāng. Rúguǒ nǐ tīngguò pǔtōnghuà de gè zhǒng kǒuyīn, nǐ huì fāxiàn, táiwān rén shuō de pǔtōnghuà hé fújiàn rén, guǎngdōng rén shuō de pǔtōnghuà zuì xiàng. Táiwān qiāng de tèdiǎn jiùshì: Qiào shé yīn bǐjiào ruò; yǒu hěnduō de yǔqì cí; jùzi de zuìhòu jǐ gè zì chángcháng shì zhòngyīn. Duì wǒ zhège dàlù rén lái shuō, táiwān nǚshēng shuō de pǔtōnghuà tèbié hǎotīng, dànshì táiwān nánshēng shuō de pǔtōnghuà jiù méiyǒu lìqì.

Yóuyú nèizhàn yǐhòu zhōngguó dàlù hé táiwān jiāoliú hěn shǎo. Màn man de, liǎng dì zài zhèngzhì, wénhuà gè fāngmiàn dōu chūxiànle bǐjiào dà de chāyì. Dàjiā dōu zhīdào, liǎng dì zuìdà de chāyì de jiùshì zhèngzhì. Dàlù shì shèhuì zhǔyì, táiwān shì zīběn zhǔyì. Zhèngzhì yǐngxiǎngle rénmen sīkǎo de fāngshì, yě jiù yǐngxiǎngle yǔyán. Dāng dàlù shǐyòng róngyì xuéxí de jiǎntǐzì de shíhòu, táiwān hái zài shǐyòng gèng gǔlǎo de fántǐ zì. Wǒ jìdé, wǒ dì yī cì kàn dào táiwān diànshì de shíhòu, wǒ juédé táiwān rén shuōhuà tèbié qíguài. Shǒuxiān, tāmen de fǎ yīn yǒu yīxiē bùtóng, zuì míngxiǎn de lìzi jiùshì:“Hé” zài táiwān bèi niàn chéng “hàn”,“wǒ hé nǐ” táiwān rén huì shuō “wǒ hàn nǐ”. Qícì, táiwān rén shǐyòng de cíyǔ yěyǒu yīxiē bùtóng, bǐrú: Dàlù rén shuō “rénmín”, táiwān rén shuō “mínzhòng”; dàlù rén shuō “yòu’éryuán”, táiwān rén shuō “yòuzhìyuán”.

Xiànzài, liǎng’àn jiāoliú yuè lái yuè duō, shēnghuó zài dàlù de wǒ suíshí kěyǐ tīng dào láizì táiwān de shēngyīn, yuánlái qíguài de táiwān qiāng yě bù zài qíguàile. Jǐ nián qián, dàlù rén juédé táiwān rén tèbié yǒu qián, táiwān qiāng tèbié kù. Hěnduō diànshìtái de zhǔchí rén dōu qù mófǎng táiwān qiāng. Dànshì xiànzài, zhè zhǒng xiǎngfǎ yǐjīng yuè lái yuè bù zhòngyào le. Qíshí, bǎochí zìjǐ de tèdiǎn, cái shì zuì zhòngyào de.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  5  =  10