Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 053 – Expo Thượng Hải – 上海世博会 (上海世博會) – Shànghǎi shìbóhuìChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 上海世博会

“城市,让生活更美好”,这是2010年上海世博会的口号。世博会,就是世界博览会的简称。这是一场国际性的展览,是2008年北京奥运会之后,中国的又一件大事。

1851年,第一届世博会在英国首都伦敦举行。一位名叫徐荣村的广东商人把自己的商品运到伦敦参加展览,竟然获得了金、银大奖。这是中国人第一次参加世博会,但不是以政府的名义。中国政府第一次参加世博会是在1876年美国费城世博会。不过,代表中国政府的也只有一个人,他叫李圭。这次世博会结束后,李圭写了一本书,记录了这次世博会的情况。他非常希望,有一天中国也举办世博会。100年之后,他的希望成为了现实。

上海世博会从2010年5月1日开始,到10月31日结束。世博会的主题是城市。城市是什么?未来的城市是什么样子?如何提高城市的生活水平?……这是上海给每个国家提出的问题。举办世博会的地方叫做世博园,它位于上海黄浦江的两岸。世博园原来是上海的工业区,有很多工厂;经过改造,这块土地变成了一个世界乐园。全世界很多设计师参加了设计。每个场馆都是一个建筑艺术品:它们有的雄伟壮丽,有的五彩斑斓,简直像童话中的一样。

中国的展览馆分为中国国家馆、各省市馆、香港馆、澳门馆和台湾馆。中国国家馆叫做“东方之冠”,它使用了中国传统的建筑风格,模仿了古代中国房子的结构:很多柱子叠在一起,形成上面大下面小的外形,就像一顶皇冠。中国国家馆是红色的,这是中国人最喜欢的颜色。

为了这次世博会,上海花了很多钱,请了很多人工作,但是政府也知道保护环境非常重要。2010年上海世博会使用了很多新的技术。很多设施使用太阳能,世博园里的汽车都是无污染汽车。世博会结束后,大部分建筑要被保留和改造,然后重新利用。在世博会上,每天都有很多活动。来自世界各地的艺术家都把自己的作品和表演带到上海。由于参观世博会的人实在太多,很多场馆前面都排起了很长的队伍。有些场馆要等好几个小时才能进去。所以,虽然我去了上海世博会,但是仍然没有勇气去排这么长的队,只好看电视过把瘾。

Phồn thể: 上海世博會

“城市,讓生活更美好”,這是2010年上海世博會的口號。世博會,就是世界博覽會的簡稱。這是一場國際性的展覽,是2008年北京奧運會之後,中國的又一件大事。

1851年,第一屆世博會在英國首都倫敦舉行。一位名叫徐榮村的廣東商人把自己的商品運到倫敦參加展覽,竟然獲得了金、銀大獎。這是中國人第一次參加世博會,但不是以政府的名義。中國政府第一次參加世博會是在1876年美國費城世博會。不過,代表中國政府的也只有一個人,他叫李圭。這次世博會結束後,李圭寫了一本書,記錄了這次世博會的情況。他非常希望,有一天中國也舉辦世博會。 100年之後,他的希望成為了現實。

上海世博會從2010年5月1日開始,到10月31日結束。世博會的主題是城市。城市是什麼?未來的城市是什麼樣子?如何提高城市的生活水平? ……這是上海給每個國家提出的問題。舉辦世博會的地方叫做世博園,它位於上海黃浦江的兩岸。世博園原來是上海的工業區,有很多工廠;經過改造,這塊土地變成了一個世界樂園。全世界很多設計師參加了設計。每個場館都是一個建築藝術品:它們有的雄偉壯麗,有的五彩斑斕,簡直像童話中的一樣。

中國的展覽館分為中國國家館、各省市館、香港館、澳門館和台灣館。中國國家館叫做“東方之冠”,它使用了中國傳統的建築風格,模仿了古代中國房子的結構:很多柱子疊在一起,形成上面大下面小的外形,就像一頂皇冠。中國國家館是紅色的,這是中國人最喜歡的顏色。

為了這次世博會,上海花了很多錢,請了很多人工作,但是政府也知道保護環境非常重要。 2010年上海世博會使用了很多新的技術。很多設施使用太陽能,世博園裡的汽車都是無污染汽車。世博會結束後,大部分建築要被保留和改造,然後重新利用。在世博會上,每天都有很多活動。來自世界各地的藝術家都把自己的作品和表演帶到上海。由於參觀世博會的人實在太多,很多場館前面都排起了很長的隊伍。有些場館要等好幾個小時才能進去。所以,雖然我去了上海世博會,但是仍然沒有勇氣去排這麼長的隊,只好看電視過把癮。

Pinyin: Shànghǎi shìbóhuì

“Chéngshì, ràng shēnghuó gèng měihǎo”, zhè shì 2010 nián shànghǎi shìbóhuì de kǒuhào. Shìbóhuì, jiùshì shìjiè bólǎnhuì de jiǎnchēng. Zhè shì yī chǎng guójì xìng de zhǎnlǎn, shì 2008 nián běijīng àoyùnhuì zhīhòu, zhōngguó de yòu yī jiàn dàshì.

1851 nián, dì yī jiè shìbóhuì zài yīngguó shǒudū lúndūn jǔxíng. Yī wèi míng jiào xú róng cūn de guǎngdōng shāngrén bǎ zìjǐ de shāngpǐn yùn dào lúndūn cānjiā zhǎnlǎn, jìngrán huòdéle jīn, yín dàjiǎng. Zhè shì zhōngguó rén dì yī cì cānjiā shìbóhuì, dàn bùshì yǐ zhèngfǔ de míngyì. Zhōngguó zhèngfǔ dì yī cì cānjiā shìbóhuì shì zài 1876 nián měiguó fèichéngshìbóhuì. Bùguò, dàibiǎo zhōngguó zhèngfǔ de yě zhǐyǒu yīgè rén, tā jiào lǐ guī. Zhè cì shìbóhuì jiéshù hòu, lǐ guī xiěle yī běn shū, jìlùle zhè cì shìbóhuì de qíngkuàng. Tā fēicháng xīwàng, yǒu yītiān zhōngguó yě jǔbàn shìbóhuì. 100 nián zhīhòu, tā de xīwàng chéngwéile xiànshí.

Shànghǎi shìbóhuì cóng 2010 nián 5 yuè 1 rì kāishǐ, dào 10 yuè 31 rì jiéshù. Shìbóhuì de zhǔtí shì chéngshì. Chéngshì shì shénme? Wèilái de chéngshì shì shénme yàngzi? Rúhé tígāo chéng shì de shēnghuó shuǐpíng?……Zhè shì shànghǎi gěi měi gè guójiā tíchū de wèntí. Jǔbàn shìbóhuì de dìfāng jiàozuò shìbó yuán, tā wèiyú shànghǎi huángpǔ jiāng de liǎng’àn. Shìbó yuán yuánlái shì shànghǎi de gōngyè qū, yǒu hěnduō gōngchǎng; jīngguò gǎizào, zhè kuài tǔdì biàn chéngle yīgè shìjiè lèyuán. Quán shìjiè hěnduō shèjì shī cānjiāle shèjì. Měi gè chǎngguǎn dōu shì yīgè jiànzhú yìshù pǐn: Tāmen yǒu de xióngwěi zhuànglì, yǒu de wǔcǎi bānlán, jiǎnzhí xiàng tónghuà zhōng de yīyàng.

Zhōngguó de zhǎnlǎn guǎn fēn wéi zhōngguó guójiā guǎn, gèshěng shì guǎn, xiānggǎng guǎn, àomén guǎn hé táiwān guǎn. Zhōngguó guójiā guǎn jiàozuò “dōngfāng zhī guān”, tā shǐyòngle zhōngguó chuántǒng de jiànzhú fēnggé, mófǎngle gǔdài zhōngguó fángzi de jiégòu: Hěnduō zhùzi dié zài yīqǐ, xíngchéng shàngmiàn dà xiàmiàn xiǎo de wàixíng, jiù xiàng yī dǐng huángguàn. Zhōngguó guójiā guǎn shì hóngsè de, zhè shì zhōngguó rén zuì xǐhuān de yánsè.

Wèile zhè cì shìbóhuì, shànghǎi huāle hěnduō qián, qǐngle hěnduō rén gōngzuò, dànshì zhèngfǔ yě zhīdào bǎohù huánjìng fēicháng zhòngyào. 2010 nián shànghǎi shìbóhuì shǐyòngle hěnduō xīn de jìshù. Hěnduō shèshī shǐyòng tàiyángnéng, shìbó yuán lǐ de qìchē dōu shì wú wūrǎn qìchē. Shìbóhuì jiéshù hòu, dà bùfèn jiànzhú yào bèi bǎoliú hé gǎizào, ránhòu chóngxīn lìyòng. Zài shìbóhuì shàng, měitiān dōu yǒu hěnduō huódòng. Láizì shìjiè gèdì de yìshùjiā dōu bǎ zìjǐ de zuòpǐn hé biǎoyǎn dài dào shànghǎi. Yóuyú cānguān shìbóhuì de rén shízài tài duō, hěnduō chǎngguǎn qiánmiàn dōu pái qǐle hěn zhǎng de duìwǔ. Yǒuxiē chǎngguǎn yào děng hǎojǐ gè xiǎoshí cáinéng jìnqù. Suǒyǐ, suīrán wǒ qùle shànghǎi shìbóhuì, dànshì réngrán méiyǒu yǒngqì qù pái zhème zhǎng de duì, zhǐhǎo kàn diànshìguò bǎ yǐn.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  76  =  78