Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 062 – Cấp lực – 给力 (給力) – GěilìChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 给力

现在,最流行的网络词语应该就是“给力”了,这个词的意思不难理解,用法也挺简单的,现在在中国几乎随处可见,真的是很给力啊。

“给力”这个词据说是北方的方言,意思就是:很爽,让人振奋或让人感到力量。但是它之所以突然流行起来,则要归功于一部日本搞笑动画《西游记:旅程的终点》。有兴趣的读者可以在网上搜索一下。这部动画片其实没有什么严肃的内容,它的中文配音非常搞笑,使用了很多网络语言以及方言。片子中,当唐僧和徒弟来到旅程终点天竺的时候,发现什么都没有,只有一面小旗子,写着“天竺”两个字。于是,孙悟空就感到很失望,说:“这就是天竺吗?不给力啊……”于是,“给力”这个词就在网络上传播开来。

“给力”这个词可以用来说一个东西或者一件事情,比如:“这部电影太给力了!”或“中国足球太不给力了”等等。“给力”还可以当作动词,意思是加油。比如:“日本人民要给力啊!”。我还在网上看到“给力”的英文版“gelivable”,还真是挺给力的……

Phồn thể: 給力

現在,最流行的網絡詞語應該就是“給力”了,這個詞的意思不難理解,用法也挺簡單的,現在在中國幾乎隨處可見,真的是很給力啊。

“給力”這個詞據說是北方的方言,意思就是:很爽,讓人振奮或讓人感到力量。但是它之所以突然流行起來,則要歸功於一部日本搞笑動畫《西遊記:旅程的終點》。有興趣的讀者可以在網上搜索一下。這部動畫片其實沒有什麼嚴肅的內容,它的中文配音非常搞笑,使用了很多網絡語言以及方言。片子中,當唐僧和徒弟來到旅程終點天竺的時候,發現什麼都沒有,只有一面小旗子,寫著“天竺”兩個字。於是,孫悟空就感到很失望,說:“這就是天竺嗎?不給力啊……”於是,“給力”這個詞就在網絡上傳播開來。

“給力”這個詞可以用來說一個東西或者一件事情,比如:“這部電影太給力了!”或“中國足球太不給力了”等等。 “給力”還可以當作動詞,意思是加油。比如:“日本人民要給力啊!”。我還在網上看到“給力”的英文版“gelivable”,還真是挺給力的……

Pinyin: Gěilì

Xiànzài, zuì liúxíng de wǎngluò cíyǔ yīnggāi jiùshì “gěilì”le, zhège cí de yìsi bù nán lǐjiě, yòngfǎ yě tǐng jiǎndān de, xiànzài zài zhōngguó jīhū suíchù kějiàn, zhēn de shì hěn gěilì a.

“Gěilì” zhège cí jùshuō shì běifāng de fāngyán, yìsi jiùshì: Hěn shuǎng, ràng rén zhènfèn huò ràng rén gǎndào lìliàng. Dànshì tā zhī suǒyǐ túrán liúxíng qǐlái, zé yào guīgōng yú yī bù rìběn gǎoxiào dònghuà “xīyóu jì: Lǚchéng de zhōngdiǎn”. Yǒu xìngqù de dúzhě kěyǐ zài wǎngshàng sōusuǒ yīxià. Zhè bù dònghuà piàn qíshí méiyǒu shé me yánsù de nèiróng, tā de zhōngwén pèiyīn fēicháng gǎoxiào, shǐyòngle hěnduō wǎngluò yǔyán yǐjí fāngyán. Piànzi zhōng, dāng tángsēng hé túdì lái dào lǚchéng zhōngdiǎn tiānzhú de shíhòu, fāxiàn shénme dōu méiyǒu, zhǐyǒu yīmiàn xiǎo qízi, xiězhe “tiānzhú” liǎng gè zì. Yúshì, sūnwùkōng jiù gǎndào hěn shīwàng, shuō:“Zhè jiùshì tiānzhú ma? Bù gěilì a……” yúshì,“gěilì” zhège cí jiù zài wǎngluò shàng chuánbò kāi lái.

“Gěilì” zhège cí kěyǐ yòng lái shuō yīgè dōngxī huòzhě yī jiàn shìqíng, bǐrú:“Zhè bù diànyǐng tài gěilìle!” Huò “zhōngguó zúqiú tài bù gěilìle” děng děng.“Gěilì” hái kěyǐ dàng zuò dòngcí, yìsi shì jiāyóu. Bǐrú:“Rìběn rénmín yào gěilì a!”. Wǒ hái zài wǎngshàng kàn dào “gěilì” de yīngwén bǎn “gelivable”, hái zhēnshi tǐng gěilì de……

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

5  +  5  =