Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 069 – Mì trường thọ – 长寿面 (長壽麵) – Chángshòu miànChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 长寿面

生日是人生中非常重要的时刻。以前,中国人不吃生日蛋糕,而是吃一碗“长寿面”。因为面条又“长”又“瘦”,和“长寿”发音一样,所以就叫做“长寿面”,意思是希望过生日的人能够长命百岁。

中国人一般会在长寿面中加一个鸡蛋,因为鸡蛋是圆的,象征着“圆满”。也有人说,鸡蛋象征着生命。在不同的地方,做长寿面的具体方法也都不一样。长寿面和普通的面条不太一样,一般比较长。吃长寿面的时候,要一口气吃掉整根面条。在把面条放进嘴里之前,不能咬断长寿面。

在两千一百多年前,在中国有一位叫汉武帝的皇帝,他很喜欢相术。也就是说,他相信人的相貌可以决定他们的命运。有一次,他在和他的大臣们聊天的时候说:“书上说,人的人中——也就是鼻子和嘴巴中间的部分——如果越长,他的寿命也就越长。”这时,有一位大臣笑了起来,说,“彭祖活了八百年,他的人中得有多长啊?”在座的大臣们都笑了。在中文里,“脸”就是“面”的意思。因为有了这个传说,渐渐地,中国人就有了过生日吃长寿面的习惯。

当然,这只是一个有趣的传说。其实,从来没有历史学家证明,吃长寿面的传统来源于汉武帝的故事。长寿面代表着中国人对未来的美好愿望。人们希望,吃完一碗长寿面,过生日的人就可以活得更长久。

Phồn thể: 長壽麵

生日是人生中非常重要的時刻。以前,中國人不吃生日蛋糕,而是吃一碗“長壽麵”。因為麵條又“長”又“瘦”,和“長壽”發音一樣,所以就叫做“長壽麵”,意思是希望過生日的人能夠長命百歲。

中國人一般會在長壽麵中加一個雞蛋,因為雞蛋是圓的,象徵著“圓滿”。也有人說,雞蛋象徵著生命。在不同的地方,做長壽麵的具體方法也都不一樣。長壽麵和普通的麵條不太一樣,一般比較長。吃長壽麵的時候,要一口氣吃掉整根麵條。在把麵條放進嘴里之前,不能咬斷長壽麵。

在兩千一百多年前,在中國有一位叫漢武帝的皇帝,他很喜歡相術。也就是說,他相信人的相貌可以決定他們的命運。有一次,他在和他的大臣們聊天的時候說:“書上說,人的人中——也就是鼻子和嘴巴中間的部分——如果越長,他的壽命也就越長。”這時,有一位大臣笑了起來,說,“彭祖活了八百年,他的人中得有多長啊?”在座的大臣們都笑了。在中文裡,“臉”就是“面”的意思。因為有了這個傳說,漸漸地,中國人就有了過生日吃長壽麵的習慣。

當然,這只是一個有趣的傳說。其實,從來沒有歷史學家證明,吃長壽麵的傳統來源於漢武帝的故事。長壽麵代表著中國人對未來的美好願望。人們希望,吃完一碗長壽麵,過生日的人就可以活得更長久。

Pinyin: Chángshòu miàn

Shēngrì shì rénshēng zhōng fēicháng zhòngyào de shíkè. Yǐqián, zhōngguó rén bù chī shēngrì dàngāo, ér shì chī yī wǎn “chángshòu miàn”. Yīnwèi miàntiáo yòu “zhǎng” yòu “shòu”, hé “chángshòu” fāyīn yīyàng, suǒyǐ jiù jiàozuò “chángshòu miàn”, yìsi shì xīwàngguò shēngrì de rén nénggòu cháng mìng bǎi suì.

Zhōngguó rén yībān huì zài chángshòu miàn zhōng jiā yīgè jīdàn, yīnwèi jīdàn shì yuán de, xiàngzhēngzhe “yuánmǎn”. Yěyǒu rén shuō, jīdàn xiàngzhēngzhe shēngmìng. Zài bùtóng dì dìfāng, zuò chángshòu miàn de jùtǐ fāngfǎ yě dõu bù yīyàng. Chángshòu miàn hé pǔtōng de miàntiáo bù tài yīyàng, yībān bǐjiào zhǎng. Chī chángshòu miàn de shíhòu, yào yī kǒuqì chī diào zhěng gēn miàntiáo. Zài bǎ miàntiáo fàng jìn zuǐ lǐ zhīqián, bùnéng yǎo duàn chángshòu miàn.

Zài liǎng qiān yībǎi duō nián qián, zài zhōngguó yǒuyī wèi jiào hàn wǔdì de huángdì, tā hěn xǐhuān xiàngshù. Yě jiùshì shuō, tā xiāngxìn rén de xiàngmào kěyǐ juédìng tāmen de mìngyùn. Yǒuyīcì, tā zài hé tā de dàchénmen liáotiān de shíhòu shuō:“Shū shàng shuō, rén de rén zhōng——yě jiùshì bízi hé zuǐbā zhōngjiān de bùfèn——rúguǒ yuè zhǎng, tā de shòumìng yě jiù yuè zhǎng.” Zhè shí, yǒu yī wèi dàchén xiàole qǐlái, shuō,“péngzǔ huóle bābǎi nián, tā de rén zhōng dé yǒu duō zhǎng a?” Zàizuò de dàchénmen dōu xiàole. Zài zhōngwén lǐ,“liǎn” jiùshì “miàn” de yìsi. Yīnwèi yǒule zhège chuánshuō, jiànjiàn de, zhōngguó rén jiù yǒuleguò shēngrì chī chángshòu miàn de xíguàn.

Dāngrán, zhè zhǐshì yīgè yǒuqù de chuánshuō. Qíshí, cónglái méiyǒu lìshǐ xué jiā zhèngmíng, chī chángshòu miàn de chuántǒng láiyuán yú hàn wǔdì de gùshì. Chángshòu miàn dàibiǎozhe zhōngguó rén duì wèilái dì měihǎo yuànwàng. Rénmen xīwàng, chī wán yī wǎn chángshòu miàn,guò shēngrì de rén jiù kěyǐ huó dé gèng chángjiǔ.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

6  +  1  =