Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 074 – Trung Quốc trên đầu lưỡi – 舌尖上的中国 (舌尖上的中國) – Shéjiān shàng de zhōngguóChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 舌尖上的中国

无论在哪一个国家,哪一个城市,你都可以很快地找到中国餐馆。爱吃中国菜的你,对中国的饮食文化了解多少呢?你知道中国不同地区的人们如何获得食物的原材料吗?你知道中国人吃的主食在南方和北方有什么不同吗?你想了解“蒸”这种烹饪方法可以制作出怎样的美味吗?你想获得中国美食制作的秘诀吗?今天,我向大家介绍一部关于中国饮食文化的纪录片,叫《舌尖上的中国》,上面这些问题的答案都在片子中。

《舌尖上的中国》一共有7集,分别从多方面展现了中国饮食文化的魅力,以及中国人自古以来对美食的执着探索,通过讲述一个个真实的故事,从文化的角度解释“吃”这件事。这种食物和人的紧密关系,让很多远离家乡在外地工作的观众们想起了故乡的味道。有句话说得好,最好吃的菜是妈妈做的菜,最好的东西是故乡的东西,最好的回忆是童年的回忆。《舌尖上的中国》唤起的不仅是人们关于美食的回忆,还有对家乡和亲人的思念。

中国美食的种类非常多,每个城市和地区都会有当地的特色菜,因此许多中国人把“吃”当做一种爱好。现在,这些特别会吃、特别爱吃的人,经常会称自己为“吃货”。他们喜欢品尝各类美食,并对美食有一种独特的向往和追求。他们经常会花几个小时在路上,只是为了去新开的餐馆品尝美食。他们会把“吃”当作旅游的一部分。他们也会在每次品尝美食的时候拍摄诱人的照片,发到社交网上和朋友分享。每个人只要热爱美食,都可以自称为“吃货”。

汉语中,有关“吃”的表达法非常多。花费积蓄叫吃老本儿,受欢迎叫吃香,受到伤害叫吃亏,女人嫉妒叫吃醋,参加课外辅导班叫吃小灶,靠妻子养活的男人叫吃软饭。可以看出“吃”这件事在中国传统文化中的重要性。你还能想出其他和“吃”有关的表达法吗?欢迎在慢速中文网站上与我们交流讨论!

Phồn thể: 舌尖上的中國

無論在哪一個國家,哪一個城市,你都可以很快地找到中國餐館。愛吃中國菜的你,對中國的飲食文化了解多少呢?你知道中國不同地區的人們如何獲得食物的原材料嗎?你知道中國人吃的主食在南方和北方有什麼不同嗎?你想了解“蒸”這種烹飪方法可以製作出怎樣的美味嗎?你想獲得中國美食製作的秘訣嗎?今天,我向大家介紹一部關於中國飲食文化的紀錄片,叫《舌尖上的中國》,上面這些問題的答案都在片子中。

《舌尖上的中國》一共有7集,分別從多方面展現了中國飲食文化的魅力,以及中國人自古以來對美食的執著探索,通過講述一個個真實的故事,從文化的角度解釋“吃”這件事。這種食物和人的緊密關係,讓很多遠離家鄉在外地工作的觀眾們想起了故鄉的味道。有句話說得好,最好吃的菜是媽媽做的菜,最好的東西是故鄉的東西,最好的回憶是童年的回憶。 《舌尖上的中國》喚起的不僅是人們關於美食的回憶,還有對家鄉和親人的思念。

中國美食的種類非常多,每個城市和地區都會有當地的特色菜,因此許多中國人把“吃”當做一種愛好。現在,這些特別會吃、特別愛吃的人,經常會稱自己為“吃貨”。他們喜歡品嚐各類美食,並對美食有一種獨特的嚮往和追求。他們經常會花幾個小時在路上,只是為了去新開的餐館品嚐美食。他們會把“吃”當作旅遊的一部分。他們也會在每次品嚐美食的時候拍攝誘人的照片,發到社交網上和朋友分享。每個人只要熱愛美食,都可以自稱為“吃貨”。

漢語中,有關“吃”的表達法非常多。花費積蓄叫吃老本兒,受歡迎叫吃香,受到傷害叫吃虧,女人嫉妒叫吃醋,參加課外輔導班叫吃小灶,靠妻子養活的男人叫吃軟飯。可以看出“吃”這件事在中國傳統文化中的重要性。你還能想出其他和“吃”有關的表達法嗎?歡迎在慢速中文網站上與我們交流討論!

Pinyin: Shéjiān shàng de zhōngguó

Wúlùn zài nǎ yīgè guójiā, nǎ yīgè chéngshì, nǐ dōu kěyǐ hěn kuài dì zhǎodào zhōngguó cānguǎn. Ài chī zhōngguó cài de nǐ, duì zhōngguó de yǐnshí wénhuà liǎojiě duōshǎo ne? Nǐ zhīdào zhōngguó bùtóng dìqū de rénmen rúhé huòdé shíwù de yuáncáiliào ma? Nǐ zhīdào zhōngguó rén chī de zhǔshí zài nánfāng hé běifāng yǒu shénme bùtóng ma? Nǐ xiǎng liǎojiě “zhēng” zhè zhǒng pēngrèn fāngfǎ kěyǐ zhìzuò chū zěnyàng dì měiwèi ma? Nǐ xiǎng huòdé zhōngguó měishí zhìzuò de mìjué ma? Jīntiān, wǒ xiàng dàjiā jièshào yī bù guānyú zhōngguó yǐnshí wénhuà de jìlùpiàn, jiào “shéjiān shàng de zhōngguó”, shàngmiàn zhèxiē wèntí de dá’àn dōu zài piànzi zhōng.

“Shéjiān shàng de zhōngguó” yīgòng yǒu 7 jí, fēnbié cóng duō fāngmiàn zhǎnxiànle zhōngguó yǐnshí wénhuà de mèilì, yǐjí zhōngguó rén zìgǔ yǐlái duì měishí de zhízhuó tànsuǒ, tōngguò jiǎngshù yīgè gè zhēnshí de gùshì, cóng wénhuà de jiǎodù jiěshì “chī” zhè jiàn shì. Zhè zhǒng shíwù hé rén de jǐnmì guānxì, ràng hěnduō yuǎnlí jiāxiāng zài wàidì gōngzuò de guānzhòngmen xiǎngqǐle gùxiāng de wèidào. Yǒu jù huàshuō dé hǎo, zuì hào chī de cài shì māmā zuò de cài, zuì hǎo de dōngxī shì gùxiāng de dōngxī, zuì hǎo de huíyì shì tóngnián de huíyì.“Shéjiān shàng de zhōngguó” huànqǐ de bùjǐn shì rénmen guānyú měishí de huíyì, hái yǒu duì jiāxiāng hé qīnrén de sīniàn.

Zhōngguó měishí de zhǒnglèi fēicháng duō, měi gè chéngshì hé dìqū dūhuì yǒu dāngdì de tèsè cài, yīncǐ xǔduō zhōngguó rén bǎ “chī” dàngzuò yī zhǒng àihào. Xiànzài, zhèxiē tèbié huì chī, tèbié ài chī de rén, jīngcháng huì chēng zìjǐ wèi “chīhuò”. Tāmen xǐhuān pǐncháng gè lèi měishí, bìng duì měishí yǒuyī zhǒng dútè de xiàngwǎng hé zhuīqiú. Tāmen jīngcháng huì huā jǐ gè xiǎoshí zài lùshàng, zhǐshì wèile qù xīn kāi de cānguǎn pǐncháng měishí. Tāmen huì bǎ “chī” dàng zuò lǚyóu de yībùfèn. Tāmen yě huì zài měi cì pǐncháng měishí de shíhòu pāishè yòu rén de zhàopiàn, fā dào shèjiāo wǎngshàng hé péngyǒu fēnxiǎng. Měi gèrén zhǐyào rè’ài měishí, dōu kěyǐ zìchēng wèi “chīhuò”.

Hànyǔ zhòng, yǒuguān “chī” de biǎodá fǎ fēicháng duō. Huāfèi jīxù jiào chīlǎoběn er, shòu huānyíng jiào chīxiāng, shòudào shānghài jiào chīkuī, nǚrén jídù jiào chīcù, cānjiā kèwài fǔdǎo bān jiào chī xiǎozào, kào qīzi yǎnghuo de nánrén jiào chī ruǎn fàn. Kěyǐ kàn chū “chī” zhè jiàn shì zài zhōngguó chuántǒng wénhuà zhōng de zhòngyào xìng. Nǐ hái néng xiǎng chū qítā hé “chī” yǒuguān de biǎodá fǎ ma? Huānyíng zài màn sù zhōngwén wǎngzhàn shàng yǔ wǒmen jiāoliú tǎolùn!

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

1  +  5  =