Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 075 – The Voice Trung Quốc – 中国好声音 (中國好聲音) – Zhōngguó hǎo shēngyīnChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 中国好声音

最近这两年,电视选秀节目在中国非常火。其中最火的就是《中国好声音》(The Voice of China)。

《中国好声音》最早来自荷兰。节目里面,导师背对着选手坐着,只听声音不看长相。只有当选手唱得非常好的时候,导师才会按下按钮,椅子立即旋转180度,导师就会直接面对选手。这个节目在全世界很快地流行起来。出现了《美国之声》、《英国之声》、《澳洲之声》、《德国之声》、《韩国之声》,等等。你们可能在自己的国家已经看过。现在,中国也把这个节目引进来,叫做《中国好声音》。现在,《中国好声音》已经播出了两季了。《好声音》的导师有刘欢、那英、庾澄庆、杨坤、张惠妹和汪峰等。他们都是中国很有名的歌手。而很多《中国好声音》的学员,一夜之间成了明星,有了很多粉丝。有的还发表了自己的专辑。

我和我的家人都很喜欢看《中国好声音》。每一集的《中国好声音》,我们都会观看。其中我最喜欢的歌手是第一季的张玮。张玮是一个“90后”男孩。他来自内蒙古。参加《中国好声音》的时候,他还在上大学。他唱歌很有特点,他可以唱非常高的音,被人们叫做“音乐疯子”。接下来,就给大家分享一首张玮和歌浴森在《中国好声音》中一起演唱的《三天三夜》,希望你们喜欢。

《三天三夜》歌词:

张:一点也不会累

我已经跳了三天三夜

我现在的心情喝汽水也会醉 Oh

歌:完全都不会疲倦

我还要再跳三天三夜

我现在的心情轻得好像可以飞 Oh

张:O.K.O.K 加入我的行列

歌:No.K.No.K 白天跳到黑夜

张:Always Always 快乐不会吃亏

歌:No Way No Way 谁也别想拒绝

张:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

歌:三天三夜的三更半夜 飘浮只靠音乐

张:三天三夜的三更半夜

合:全身只剩汗水

三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

歌:完全都没有极限

我还要再High三天三夜

我现在的心情就在出轨的边缘 Oh

张:根本不可能喝醉

我还要再High三天三夜

我眼里的世界就像是一部卡通影片 Oh yeah

歌:O.K.O.K 加入我的行列

张:No.K.No.K 白天跳到黑夜

歌:Always Always 快乐不会吃亏

张:No Way No Way 谁也别想拒绝

张:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

歌:三天三夜的三更半夜 飘浮只靠音乐

张:三天三夜的三更半夜

合:全身只剩汗水

三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

歌曲:《三天三夜》
演唱:张玮,歌浴森

Phồn thể: 中國好聲音

最近這兩年,電視選秀節目在中國非常火。其中最火的就是《中國好聲音》(The Voice of China)。

《中國好聲音》最早來自荷蘭。節目裡面,導師背對著選手坐著,只聽聲音不看長相。只有當選手唱得非常好的時候,導師才會按下按鈕,椅子立即旋轉180度,導師就會直接面對選手。這個節目在全世界很快地流行起來。出現了《美國之聲》、《英國之聲》、《澳洲之聲》、《德國之聲》、《韓國之聲》,等等。你們可能在自己的國家已經看過。現在,中國也把這個節目引進來,叫做《中國好聲音》。現在,《中國好聲音》已經播出了兩季了。 《好聲音》的導師有劉歡、那英、庾澄慶、楊坤、張惠妹和汪峰等。他們都是中國很有名的歌手。而很多《中國好聲音》的學員,一夜之間成了明星,有了很多粉絲。有的還發表了自己的專輯。

我和我的家人都很喜歡看《中國好聲音》。每一集的《中國好聲音》,我們都會觀看。其中我最喜歡的歌手是第一季的張瑋。張瑋是一個“90後”男孩。他來自內蒙古。參加《中國好聲音》的時候,他還在上大學。他唱歌很有特點,他可以唱非常高的音,被人們叫做“音樂瘋子”。接下來,就給大家分享一首張瑋和歌浴森在《中國好聲音》中一起演唱的《三天三夜》,希望你們喜歡。

《三天三夜》歌詞:

張:一點也不會累

我已經跳了三天三夜

我現在的心情喝汽水也會醉 Oh

歌:完全都不會疲倦

我還要再跳三天三夜

我現在的心情輕得好像可以飛 Oh

張:O.K.O.K 加入我的行列

歌:No.K.No.K 白天跳到黑夜

張:Always Always 快樂不會吃虧

歌:No Way No Way 誰也別想拒絕

張:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

歌:三天三夜的三更半夜 飄浮只靠音樂

張:三天三夜的三更半夜

合:全身只剩汗水

三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

歌:完全都沒有極限

我還要再High三天三夜

我現在的心情就在出軌的邊緣 Oh

張:根本不可能喝醉

我還要再High三天三夜

我眼裡的世界就像是一部卡通影片 Oh yeah

歌:O.K.O.K 加入我的行列

張:No.K.No.K 白天跳到黑夜

歌:Always Always 快樂不會吃虧

張:No Way No Way 誰也別想拒絕

張:三天三夜的三更半夜 跳舞不要停歇

歌:三天三夜的三更半夜 飄浮只靠音樂

張:三天三夜的三更半夜

合:全身只剩汗水

三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba…

歌曲:《三天三夜》
演唱:張瑋,歌浴森

Pinyin: Zhōngguó hǎo shēngyīn

Zuìjìn zhè liǎng nián, diànshì xuǎnxiù jiémù zài zhōngguó fēicháng huǒ. Qízhōng zuì huǒ de jiùshì “zhōngguó hǎo shēngyīn”(The Voice of China).

“Zhōngguó hǎo shēngyīn” zuìzǎo láizì hélán. Jiémù lǐmiàn, dǎoshī bèi duìzhe xuǎnshǒu zuòzhe, zhǐ tīng shēngyīn bù kàn zhǎngxiàng. Zhǐyǒu dāng xuǎnshǒu chàng dé fēicháng hǎo de shíhòu, dǎoshī cái huì àn xià ànniǔ, yǐzi lìjí xuánzhuǎn 180 dù, dǎoshī jiù huì zhíjiē miàn duì xuǎnshǒu. Zhège jiémù zài quán shìjiè hěn kuài de liúxíng qǐlái. Chūxiànle “měiguó zhī shēng”,“yīngguó zhī shēng”,“àozhōu zhī shēng”,“déguó zhī shēng”,“hánguó zhī shēng”, děng děng. Nǐmen kěnéng zài zìjǐ de guójiā yǐjīng kànguò. Xiànzài, zhōngguó yě bǎ zhège jiémù yǐnjìn lái, jiàozuò “zhōngguó hǎo shēngyīn”. Xiànzài,“zhōngguó hǎo shēngyīn” yǐjīng bō chūle liǎng jìle.“Hǎo shēngyīn” de dǎoshī yǒu liúhuān, nàyīng, yǔchéngqìng, yáng kūn, zhānghuìmèi hé wāngfēng děng. Tāmen dōu shì zhōngguó hěn yǒumíng de gēshǒu. Ér hěnduō “zhōngguó hǎo shēngyīn” de xuéyuán, yīyè zhī jiān chéngle míngxīng, yǒule hěnduō fěnsī. Yǒu de hái fābiǎole zìjǐ de zhuānjí.

Wǒ hé wǒ de jiārén dōu hěn xǐhuān kàn “zhōngguó hǎo shēngyīn”. Měi yī jí de “zhōngguó hǎo shēngyīn”, wǒmen dūhuì guānkàn. Qízhōng wǒ zuì xǐhuān de gēshǒu shì dì yī jì de zhāng wěi. Zhāng wěi shì yīgè “90 hòu” nánhái. Tā láizì nèiménggǔ. Cānjiā “zhōngguó hǎo shēngyīn” de shíhòu, tā hái zài shàng dàxué. Tā chànggē hěn yǒu tèdiǎn, tā kěyǐ chàng fēicháng gāo de yīn, bèi rénmen jiàozuò “yīnyuè fēngzi”. Jiē xiàlái, jiù gěi dàjiā fēnxiǎng yī shǒu zhāng wěi hégē yù sēn zài “zhōngguó hǎo shēngyīn” zhōng yīqǐ yǎnchàng de “sān tiān sān yè”, xīwàng nǐmen xǐhuān.

“Sān tiān sān yè” gēcí:

Zhāng: Yīdiǎn yě bù huì lèi

wǒ yǐjīng tiàole sān tiān sān yè

wǒ xiànzài de xīnqíng hē qìshuǐ yě huì zuì Oh

gē: Wánquán dōu bù huì píjuàn

wǒ hái yào zài tiào sān tiān sān yè

wǒ xiànzài de xīnqíng qīng dé hǎoxiàng kěyǐ fēi Oh

zhāng:O.K.O.K jiārù wǒ de hángliè

gē:No.K.No.K báitiān tiào dào hēiyè

zhāng:Always Always kuàilè bù huì chīkuī

gē:No Way No Way shéi yě bié xiǎng jùjué

zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè tiàowǔ bùyào tíngxiē

gē: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè piāofú zhǐ kào yīnyuè

zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè

hé: Quánshēn zhī shèng hànshuǐ

sān tiān sān yè de sān gēng bànyè Ba Ba Ba…

gē: Wánquán dōu méiyǒu jíxiàn

wǒ hái yào zài High sān tiān sān yè

wǒ xiànzài de xīnqíng jiù zài chūguǐ de biānyuán Oh

zhāng: Gēnběn bù kěnéng hē zuì

wǒ hái yào zài High sān tiān sān yè

wǒ yǎn lǐ de shìjiè jiù xiàng shì yī bù kǎtōng yǐngpiàn Oh yeah

gē:O.K.O.K jiārù wǒ de hángliè

zhāng:No.K.No.K báitiān tiào dào hēiyè

gē:Always Always kuàilè bù huì chīkuī

zhāng:No Way No Way shéi yě bié xiǎng jùjué

zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè tiàowǔ bùyào tíngxiē

gē: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè piāofú zhǐ kào yīnyuè

zhāng: Sān tiān sān yè de sān gēng bànyè

hé: Quánshēn zhī shèng hànshuǐ

sān tiān sān yè de sān gēng bànyè Ba Ba Ba…

gēqǔ:“Sān tiān sān yè”
yǎnchàng: Zhāng wěi, gē yù sēn

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

25  +    =  26