Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 091 – Kẻ thua cuộc – 屌丝 (屌絲) – DiǎosīChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 屌丝

有读者希望我介绍一个流行词“屌丝”,我觉得这个话题很有趣。因为这个词经常出现在年轻人的口语里面。我和朋友聊天的时候,常常会用到这个词。今天我就简单地介绍一下。

“屌丝”这个词语,它里面的“屌”其实是南方的脏话,是指男孩子的“那个地方”。“丝”就是毛。所以“屌丝”的字面意思就是“那里”的毛。不过,当我们在使用“屌丝”这个词的时候,它指的是另外一个意思。

屌丝,既是名词,也是形容词。屌丝一般是男的,但也有女屌丝。好,那屌丝是怎么样的一群人呢?屌丝就是那种各方面都不够好的人。没钱、没背景,事业不怎么成功,谈恋爱也很失败。表面上,屌丝比较土,气质也不怎么样。但是内心里,屌丝也很想成功,想得到认可。屌丝会抱怨,但是好像也不会去努力改变。

使用“屌丝”这个词的一般是80后、90后的年轻人。屌丝的出现,其实也说明,现在的年轻人压力比较大,机会被上一辈人抢走了。所以屌丝是一种集体逃避现实的心态。只是通过这个幽默的词来表达。我不太喜欢这个词。其实我们可以更加乐观一点,不要轻易放弃,通过努力,我们是可以改变现状的。不是吗?

Phồn thể: 屌絲

有讀者希望我介紹一個流行詞“屌絲”,我覺得這個話題很有趣。因為這個詞經常出現在年輕人的口語裡面。我和朋友聊天的時候,常常會用到這個詞。今天我就簡單地介紹一下。

“屌絲”這個詞語,它裡面的“屌”其實是南方的髒話,是指男孩子的“那個地方”。 “絲”就是毛。所以“屌絲”的字面意思就是“那裡”的毛。不過,當我們在使用“屌絲”這個詞的時候,它指的是另外一個意思。

屌絲,既是名詞,也是形容詞。屌絲一般是男的,但也有女屌絲。好,那屌絲是怎麼樣的一群人呢?屌絲就是那種各方面都不夠好的人。沒錢、沒背景,事業不怎麼成功,談戀愛也很失敗。表面上,屌絲比較土,氣質也不怎麼樣。但是內心裡,屌絲也很想成功,想得到認可。屌絲會抱怨,但是好像也不會去努力改變。

使用“屌絲”這個詞的一般是80後、90後的年輕人。屌絲的出現,其實也說明,現在的年輕人壓力比較大,機會被上一輩人搶走了。所以屌絲是一種集體逃避現實的心態。只是通過這個幽默的詞來表達。我不太喜歡這個詞。其實我們可以更加樂觀一點,不要輕易放棄,通過努力,我們是可以改變現狀的。不是嗎?

Pinyin: Diǎosī

Yǒu dúzhě xīwàng wǒ jièshào yīgè liúxíng cí “diǎosī”, wǒ juédé zhège huàtí hěn yǒuqù. Yīnwèi zhège cí jīngcháng chūxiànzài niánqīng rén de kǒuyǔ lǐmiàn. Wǒ hé péngyǒu liáotiān de shíhòu, chángcháng huì yòng dào zhège cí. Jīntiān wǒ jiù jiǎndān de jièshào yīxià.

“Diǎosī” zhège cíyǔ, tā lǐmiàn de “diǎo” qíshí shì nánfāng de zānghuà, shì zhǐ nán háizi de “nàgè dìfāng”.“Sī” jiùshì máo. Suǒyǐ “diǎosī” de zìmiàn yìsi jiùshì “nàlǐ” de máo. Bùguò, dāng wǒmen zài shǐyòng “diǎosī” zhège cí de shíhòu, tā zhǐ de shì lìngwài yīgè yìsi.

Diǎosī, jìshì míngcí, yěshì xíngróngcí. Diǎosī yībān shì nán de, dàn yěyǒu nǚ diǎosī. Hǎo, nà diǎosī shì zěnme yàng de yīqún rén ne? Diǎosī jiùshì nà zhǒng gè fāngmiàn dōu bùgòu hǎo de rén. Méi qián, méi bèijǐng, shìyè bù zě me chénggōng, tán liàn’ài yě hěn shībài. Biǎomiàn shàng, diǎosī bǐjiào tǔ, qìzhí yě bù zě me yàng. Dànshì nèixīn lǐ, diǎosī yě hěn xiǎng chénggōng, xiǎngdédào rènkě. Diǎosī huì bàoyuàn, dànshì hǎoxiàng yě bù huì qù nǔlì gǎibiàn.

Shǐyòng “diǎosī” zhège cí de yībān shì 80 hòu,90 hòu de niánqīng rén. Diǎosī de chūxiàn, qíshí yě shuōmíng, xiàn zài de niánqīng rén yālì bǐjiào dà, jīhuì bèi shàng yī bèi rén qiǎng zǒule. Suǒyǐ diǎosī shì yī zhǒng jítǐ táobì xiànshí de xīntài. Zhǐshì tōngguò zhège yōumò de cí lái biǎodá. Wǒ bù tài xǐhuān zhège cí. Qíshí wǒmen kěyǐ gèngjiā lèguān yīdiǎn, bùyào qīngyì fàngqì, tōngguò nǔlì, wǒmen shì kěyǐ gǎibiàn xiànzhuàng de. Bùshì ma?

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

61  +    =  66