Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 093 – Khiêu vũ ở quảng trường của những phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc – 中国大妈的广场舞 (中國大媽的廣場舞) – Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 中国大妈的广场舞

如果你来过中国,你可能看到过这样一群人,无论是早晨还是晚上,她们都会在公园或者广场,排成整齐的队伍,跟随音乐欢乐地跳舞。这就是中国大妈的广场舞。

广场舞其实就是健身体操,一般是跟随音乐做一些简单的肢体动作。广场舞的音乐是大妈们爱听的老歌曲,音量总是调得很大。我对广场舞有很深的印象。初中的时候,我家附近有一个公园,几乎每天早晨我都能听到从公园传来的音乐声。这个音乐节奏很强,音量也很大,常常把我吵醒,没办法睡懒觉。不过,偶尔路过的时候,看到这些快乐的中老年大妈,也会觉得她们很可爱,被她们的热情所感动。

跳广场舞的大妈有些已经退休了,有些在家没有事情做,于是就聚在一起跳跳舞,锻炼锻炼身体。大妈们觉得自己在公共场所跳舞,不会有什么问题。但是,她们却没有意识到巨大的音乐声给别人带来的噪音问题。最近看到一些新闻让我哭笑不得。有人不喜欢广场舞,就用音箱对着这些大妈播放噪音,让她们听不清音乐。也有人故意破坏大妈的音响,防止大妈跳广场舞。还有学生抗议游行,因为大妈的广场舞音乐干扰他们的学习。我还看到中国大妈在纽约和巴黎跳广场舞的照片,很多网友都表示不能理解。

其实,中国人很喜欢在公园和广场锻炼、娱乐。这些地方是很多中老年人社交和娱乐的中心。中国大妈在单调的生活中,通过广场舞来找到一些乐趣,其实是一个很不错的主意。只是要注意一下,不要影响到别人就好。毕竟,眼睛可以闭上,耳朵可闭不上呀。

Phồn thể: 中國大媽的廣場舞

如果你來過中國,你可能看到過這樣一群人,無論是早晨還是晚上,她們都會在公園或者廣場,排成整齊的隊伍,跟隨音樂歡樂地跳舞。這就是中國大媽的廣場舞。

廣場舞其實就是健身體操,一般是跟隨音樂做一些簡單的肢體動作。廣場舞的音樂是大媽們愛聽的老歌曲,音量總是調得很大。我對廣場舞有很深的印象。初中的時候,我家附近有一個公園,幾乎每天早晨我都能聽到從公園傳來的音樂聲。這個音樂節奏很強,音量也很大,常常把我吵醒,沒辦法睡懶覺。不過,偶爾路過的時候,看到這些快樂的中老年大媽,也會覺得她們很可愛,被她們的熱情所感動。

跳廣場舞的大媽有些已經退休了,有些在家沒有事情做,於是就聚在一起跳跳舞,鍛煉鍛煉身體。大媽們覺得自己在公共場所跳舞,不會有什麼問題。但是,她們卻沒有意識到巨大的音樂聲給別人帶來的噪音問題。最近看到一些新聞讓我哭笑不得。有人不喜歡廣場舞,就用音箱對著這些大媽播放噪音,讓她們聽不清音樂。也有人故意破壞大媽的音響,防止大媽跳廣場舞。還有學生抗議遊行,因為大媽的廣場舞音樂干擾他們的學習。我還看到中國大媽在紐約和巴黎跳廣場舞的照片,很多網友都表示不能理解。

其實,中國人很喜歡在公園和廣場鍛煉、娛樂。這些地方是很多中老年人社交和娛樂的中心。中國大媽在單調的生活中,通過廣場舞來找到一些樂趣,其實是一個很不錯的主意。只是要注意一下,不要影響到別人就好。畢竟,眼睛可以閉上,耳朵可閉不上呀。

Pinyin: Zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ

Rúguǒ nǐ láiguò zhōngguó, nǐ kěnéng kàn dàoguò zhèyàng yīqún rén, wúlùn shì zǎochén háishì wǎnshàng, tāmen dõuhuì zài gōngyuán huòzhě guǎngchǎng, pái chéng zhěngqí de duìwǔ, gēnsuí yīnyuè huānlè de tiàowǔ. Zhè jiùshì zhōngguó dàmā de guǎngchǎng wǔ.

Guǎngchǎng wǔ qíshí jiùshì jiànshēntǐcāo, yībān shì gēnsuí yīnyuè zuò yīxiē jiǎndān de zhītǐ dòngzuò. Guǎngchǎng wǔ de yīnyuè shì dàmāmen ài tīng de lǎo gēqǔ, yīnliàng zǒng shì diào dé hěn dà. Wǒ duì guǎngchǎng wǔ yǒu hěn shēn de yìnxiàng. Chūzhōng de shíhòu, wǒjiā fùjìn yǒu yīgè gōngyuán, jīhū měitiān zǎochén wǒ dõu néng tīng dào cóng gōngyuán chuán lái de yīnyuè shēng. Zhège yīnyuè jiézòu hěn qiáng, yīnliàng yě hěn dà, chángcháng bǎ wǒ chǎo xǐng, méi bànfǎ shuìlǎnjiào. Bùguò, ǒu’ěr lùguò de shíhòu, kàn dào zhèxiē kuàilè de zhōng lǎonián dàmā, yě huì juédé tāmen hěn kě’ài, bèi tāmen de rèqíng suǒ gǎndòng.

Tiào guǎngchǎng wǔ de dàmā yǒuxiē yǐjīng tuìxiūle, yǒuxiē zàijiā méiyǒu shìqíng zuò, yúshì jiù jù zài yīqǐ tiào tiàowǔ, duànliàn duànliàn shēn tǐ. Dàmāmen juédé zìjǐ zài gōnggòng chǎngsuǒ tiàowǔ, bù huì yǒu shenme wèntí. Dànshì, tāmen què méiyǒu yìshí dào jùdà de yīnyuè shēng gěi biérén dài lái de zàoyīn wèntí. Zuìjìn kàn dào yīxiē xīnwén ràng wǒ kūxiàobùdé. Yǒurén bù xǐhuān guǎngchǎng wǔ, jiù yòng yīnxiāng duìzhe zhèxiē dàmā bòfàng zàoyīn, ràng tāmen tīng bù qīng yīnyuè. Yěyǒu rén gùyì pòhuài dàmā de yīnxiǎng, fángzhǐ dàmā tiào guǎngchǎng wǔ. Hái yǒu xuéshēng kàngyì yóuxíng, yīn wéi dàmā de guǎngchǎng wǔ yīnyuè gānrǎo tāmen de xuéxí. Wǒ hái kàn dào zhōngguó dàmā zài niǔyuē hé bālí tiào guǎngchǎng wǔ de zhàopiàn, hěnduō wǎngyǒu dōu biǎoshì bùnéng lǐjiě.

Qíshí, zhōngguó rén hěn xǐhuān zài gōngyuán hé guǎngchǎng duànliàn, yúlè. Zhèxiē dìfāng shì hěnduō zhōng lǎonián rén shèjiāo hé yúlè de zhōngxīn. Zhōngguó dàmā zài dāndiào de shēnghuó zhōng, tōngguò guǎngchǎng wǔ lái zhǎodào yīxiē lèqù, qíshí shì yīgè hěn bùcuò de zhǔyì. Zhǐshì yào zhùyì yīxià, bùyào yǐngxiǎng dào biérén jiù hǎo. Bìjìng, yǎnjīng kěyǐ bì shàng, ěrduǒ kě bì bù shàng ya.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

59  +    =  68