Menu

Xem các trang khác Bộ tập viết tiếng Trung Tam Quốc 4580 chữ – Quyển 01: Đệ Tử Quy – Trang 03

Các bạn và các anh chị click vào link ở từng chữ để xem cách viết từng nét cho chữ đó và nghe Audio phát âm chữ đó nhé!

  

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿現能

Chēng zūnzhǎng wù hūmíng duì zūnzhǎng wù xiàn néng

XƯNG TÔN TRƯỞNG, VẬT HÔ DANH. ĐỐI TÔN TRƯỞNG, VẬT KIẾN NĂNG.

Xưng hô với người bề trên thì không gọi tên. Trước mặt người lớn hơn, không khoe tài mình.

Gọi người trên, chớ nêu danh

Trước mặt tôn trưởng tài mình chớ khoe

 

  退

路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立

Lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wúyán tuì gōng lì

LỘ NGỘ TRƯỞNG, TẬT XU ẤP. TRƯỞNG VÔ NGÔN, THOÁI CUNG LẬP. 

Gặp người lớn ngoài đường, phải nhanh bước thi lễ. Người trên không nói gì, thì cũng cung kính thoái lui.

Đi đường gặp gỡ một khi

Nhanh tay thi lễ kẻo e hỗn hào

Bề trên chẳng có lời nào

Thì lui bước xuống để chào người qua

  

騎下馬 乘下車 過猶待 百步餘

Qí xiàmǎ chéng xiàchēguò yóu dài bǎi bù yú

KỴ HẠ MÃ, THỪA HẠ XA. QUÁ DO ĐÃI, BÁCH BỘ DƯ. 

Đang cưỡi ngựa liền xuống ngựa, đang ngồi xe phải xuống xe. Khi người đã đi qua rồi vẫn còn đợi, đến hơn 100 bước mới thôi.

Khi cưỡi ngựa, lúc rong xe

Thấy người là xuống tỏ vì kính trên

Qua rồi vẫn ngóng để nhìn

Đủ qua trăm bước giữ gìn mới hay

易解:称呼长辈,不可 以直呼姓名,在长辈面前,要谦虚有礼,不可以炫耀自己的才能;路上遇见长辈,应向前问好,长辈没有事时,即恭敬退后站立一旁,等待长辈离去。古礼:不论骑 马或乘车,路上遇见长辈均应下马或下车问候,并等到长者离去稍远,约百步之后,才可以离开。(敬老尊贤)

易解:稱呼長輩,不可 以直呼姓名,在長輩面前,要謙虛有禮,不可以炫耀自己的才能;路上遇見長輩,應向前問好,長輩沒有事時,即恭敬退後站立一旁,等待長輩離去。古禮:不論騎 馬或乘車,路上遇見長輩均應下馬或下車問候,並等到長者離去稍遠,約百步之後,才可以離開。 (敬老尊賢)

Yì jiě: Chēnghu zhǎngbèi, bùkě yǐ zhí hū xìngmíng, zài zhǎngbèi miànqián, yào qiānxū yǒu lǐ, bù kěyǐ xuànyào zìjǐ de cáinéng; lùshàng yùjiàn cháng bèi, yīng xiàng qián wènhǎo, zhǎngbèi méiyǒu shì shí, jí gōngjìng tuì hòu zhànlì yīpáng, děngdài zhǎngbèi lí qù. Gǔ lǐ: Bùlùn qí mǎ huò chéng chē, lùshàng yùjiàn cháng bèi jūn yīng xiàmǎ huò xiàchē wènhòu, bìng děngdào cháng zhě lí qù shāo yuǎn, yuē bǎi bù zhīhòu, cái kěyǐ líkāi. (Jìnglǎo zūn xián)

Dịch giải: Xưng hô với bề trên không được gọi thẳng tính danh; trước mặt bề trên thì phải khiêm nhường, không được khoe khoang tài năng. Đi đường gặp bậc trưởng bối, thì phải cung kính chào hỏi. Khi bậc trưởng bối không nói gì, thì ta cung kính lui sang một bên để cho họ đi qua. Theo lễ chế đời xưa, dù là cưỡi ngựa hay đi xe, trên đường gặp người trên thì xuống ngựa, ra xe để chào hỏi, rồi chờ người đó đi xa chừng 100 bước thì ta mới dời gót (thế là kính lão tôn hiền敬老尊贤)

  

長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐

Zhǎngzhě lì yòu wù zuò zhǎngzhě zuò mìng nǎi zuò

TRƯỞNG GIẢ LẬP, ẤU VẬT TỌA. TRƯỞNG GIẢ TỌA, MỆNH NÃI TỌA.

Khi người lớn đứng, ta không nên  ngồi trước. Khi người lớn ngồi, cho phép ta ngồi ta mới ngồi.

Già đứng trẻ đứng cho ngay

Già ngồi cho phép trẻ đây mới ngồi

 

  

尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜

Zūnzhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

TÔN TRƯỞNG TIỀN, THANH YẾU ĐÊ. ĐÊ BẤT VĂN, KHƯỚC PHI NGHI. 

Khi ở trước mặt bậc tôn trưởng, thì nói năng phải nhẹ nhàng. Nhưng nói tiếng nhỏ nhẹ quá, thì cũng không nên.

Bề trên tôn kính trước rồi

Nói năng vừa phải đúng người đủ nghe

Nhỏ nhẹ quá chẳng nghe chi

Cũng không hợp lễ thích nghi chút nào

 

 退 

進必趨 退必遲 問起對 視勿移

Jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

TIẾN TẤT XU, THOÁI TẤT TRÌ. VẤN KHỞI ĐỐI, THỊ VẬT DI.

Tiến đến gặp thì nhanh mà khi cáo lui thì từ tốn. Khi hỏi thăm thì đáp lại, mắt không ngó nghiêng.

Tiến lên nhanh để hỏi chào

Cáo lui thì lại lời trao từ từ

Hỏi thì đáp chớ đừng “ừ”

Mắt trông ngay thẳng, lừ lừ nghiêng không

 

  

事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

Shì zhū fù rú shì fù shì zhūxiōng rú shì xiōng

SỰ CHƯ PHỤ, NHƯ  SỰ PHỤ. SỰ CHƯ HUYNH, NHƯ  SỰ HUYNH. 

Kính các bậc cha chú người khác, như  cha chú nhà mình. Đối đãi anh em người khác cũng như đối đãi anh em nhà mình.

 Hàng cha anh phải kính trông

Như cha anh ruột chứ không khác gì

易解:与长辈同处,长 辈站立时,晚辈应该陪著站立,不可以自行就坐,长辈坐定以后,吩咐坐下才可以坐。与尊长交谈,声音要柔和适中,回答的音量太小让人听不清楚,也是不恰当 的。有事要到尊长面前,应快步向前,退回去时,必须稍慢一些才合乎礼节。当长辈问话时,应当专注聆听,眼睛不可以东张西望,左顾右盼。对待叔叔、伯伯等尊长,要如同对待自己的父亲一般孝顺恭敬,对待同族的兄长(堂兄姊、表兄姊),要如同对待自己的兄长一样友爱尊敬。

易解:與長輩同處,長 輩站立時,晚輩應該陪著站立,不可以自行就坐,長輩坐定以後,吩咐坐下才可以坐。與尊長交談,聲音要柔和適中,回答的音量太小讓人聽不清楚,也是不恰當 的。有事要到尊長面前,應快步向前,退回去時,必須稍慢一些才合乎禮節。當長輩問話時,應當專注聆聽,眼睛不可以東張西望,左顧右盼。對待叔叔、伯伯等尊長,要如同對待自己的父親一般孝順恭敬,對待同族的兄長(堂兄姊、表兄姊),要如同對待自己的兄長一樣友愛尊敬。

Yì jiě: Yǔ zhǎngbèi tóng chù, zhǎng bèi zhànlì shí, wǎnbèi yīnggāi péizhe zhànlì, bù kěyǐ zì háng jiùzuò, zhǎngbèi zuò dìng yǐhòu, fēnfù zuò xià cái kěyǐ zuò. Yǔ zūnzhǎng jiāotán, shēngyīn yào róuhé shìzhòng, huídá de yīnliàng tài xiǎo ràng rén tīng bù qīngchǔ, yěshì bù qiàdàng de. Yǒushì yào dào zūnzhǎng miànqián, yīng kuài bù xiàng qián, tuì huíqù shí, bìxū shāo màn yīxiē cái héhū lǐjié. Dāng zhǎngbèi wèn huà shí, yīngdāng zhuānzhù língtīng, yǎnjīng bù kěyǐ dōngzhāngxīwàng, zuǒgùyòupàn. Duìdài shūshu, bóbo děng zūnzhǎng, yào rútóng duìdài zìjǐ de fùqīn yībān xiàoshùn gōngjìng, duìdài tóngzú de xiōngzhǎng (táng xiōng zǐ, biǎo xiōng zǐ), yào rútóng duìdài zìjǐ de xiōngzhǎng yīyàng yǒu’ài zūnjìng.

Dịch giải: Khi bậc trên đứng, thì ta nên đứng hầu bên cạnh chứ không tự tiện ngồi trước. Khi bậc trên đã ngồi yên vị, có cho phép ngồi thì ta mới ngồi. Khi nói chuyện với bậc trưởng bối, lời nói phải nhỏ nhẹ vừa đủ. Nếu quá nhỏ thì nghe không rõ, thì cũng không được. Phải vừa đủ. Khi đi gặp người trên thì phải đi mau chân, nhưng khi cáo từ thì phải từ tốn. Khi trưởng bối có hỏi thăm thì ta chú ý lắng nghe để đáp lời, mắt không được ngó nghiêng bên nọ bên kia. Đối đãi với các hàng chú bác phải cung kính như đối với cha mẹ mình. Đối xử với anh em hai bên thì cũng như  đối với anh em nhà mình.

 

3.谨

Cẩn

 (Phải cẩn thận trong cuộc sống học tập, làm việc)

 

  

朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時

Cháo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

TRIÊU KHỞI TẢO, DẠ MIÊN TRÌ. LÃO DỊ CHÍ, TÍCH THỬ THỜI.

Sáng dậy sớm, tối lại ngủ muộn. Thì tuổi già dễ đến gần, nên quí thời gian này.

Sáng dậy sớm, tối chơi lì

Tuổi già mau đến mất thì thanh xuân

Con em phải tính xa gần

Tiếc thời niên thiếu thanh xuân học hành

 

 便 

晨必盥 兼漱口 便溺回 輒淨手

Chén bì guàn jiān shù kǒu biànnì huí zhé jìngshǒu

THẦN TẤT QUÁN, KIÊM THẤU KHẨU. TIỆN NỊCH HỒI, TIẾP TỊNH THỦ. 

Sáng rửa ráy, với phải xúc miệng đánh răng. Khi vệ sinh xong, liền rửa tay sạch sẽ.

Sáng ra rửa ráy cho nhanh

Lại còn súc miệng vệ sinh gọn gàng

Tay chân sạch sẽ phải càng

Kẻo mang bệnh tật lỡ làng khổ thân

易解:为人子应早起,把握光阴及时努力,若经常晚睡、甚至熬夜,不但对身体健康不好,也影响白天正常的作息。岁月不待人,青春要珍惜。 (少壮不努力,老大徒悲伤。) 早晨起床后,务必洗脸、刷牙、漱口使精神清爽,有一个好的开始。大小便后,一定要洗手,养成良好的卫生习惯,才能确保健康。(防止肠病毒,要学会洗手,手心、手背、指缝间均要仔细搓洗)(陶渊明诗:盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。)

易解:為人子應早起,把握光陰及時努力,若經常晚睡、甚至熬夜,不但對身體健康不好,也影響白天正常的作息。歲月不待人,青春要珍惜。 (少壯不努力,老大徒悲傷。) 早晨起床後,務必洗臉、刷牙、漱口使精神清爽,有一個好的開始。大小便後,一定要洗手,養成良好的衛生習慣,才能確保健康。 (防止腸病毒,要學會洗手,手心、手背、指縫間均要仔細搓洗)(陶淵明詩:盛年不重來,一日難再晨。及時當勉勵,歲月不待人。)

Yì jiě: Wéi rén zǐ yīng zǎoqǐ, bǎwò guāngyīn jíshí nǔlì, ruò jīngcháng wǎn shuì, shènzhì áoyè, bùdàn duì shēntǐ jiànkāng bù hǎo, yě yǐngxiǎng báitiān zhèngcháng de zuòxí. Suìyuè bù dàirén, qīngchūn yào zhēnxī. (Shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú bēishāng.) Zǎochén qǐchuáng hòu, wùbì xǐliǎn, shuāyá, shù kǒu shǐ jīngshén qīngshuǎng, yǒu yīgè hǎo de kāishǐ. Dàxiǎo biàn hòu, yīdìng yào xǐshǒu, yǎngchéng liánghǎo de wèishēng xíguàn, cáinéng quèbǎo jiànkāng. (Fángzhǐ cháng bìngdú, yào xuéhuì xǐshǒu, shǒuxīn, shǒubèi, zhǐ féng jiān jūn yào zǐxì cuōxǐ)(táoyuānmíng shī: Shèng nián bù chóng lái, yī rì nán zài chén. Jíshí dāng miǎnlì, suìyuè bù dàirén.)

Dịch giải: Người làm con nên dạy sớm, biết dùng thời gian, nỗ lực kịp thời. Nếu thường xuyên ngủ muộn, thậm chí là gần hết đêm thì không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc ban ngày. Thời gian trôi qua nhanh không đợi ai, tuổi thanh xuân phải biết quý trọng. (Xưa có câu: Lúc trẻ không gắng sức, về già luống buồn thương少壮不努力,老大徒悲伤). Sáng sau khi thức dậy, trước hết phải rửa mặt và đánh răng súc miệng khiến cho tinh thần sảng khoái cho một mở đầu tốt đẹp. Sau khi đại tiểu tiện xong phải liền rửa tay sạch sẽ, tập cho thành thói quen tốt, bảo đảm vệ sinh sức khỏe.(để phòng bệnh đường ruột phải học cách rửa tay, lòng bàn tay, lưng bàn tay, và các kẽ ngón tay đều phải rửa kỹ). (Thơ của Đào Uyên Minh có câu: Tuổi trẻ không quay lại, Một ngày không sáng mãi, Kịp thời nên gắng sức, Năm tháng chẳng đợi ai盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人)

 

  

冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切

Guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

QUAN TẤT CHÍNH, NỮU TẤT KẾT. MIỆT DỮ LÝ, CÂU KHẨN THIẾT. 

Mũ đội phải ngay ngắn, giây buộc và nút cài thắt gọn gàng. Tất đi với giầy, phải vừa vặn.

Mũ đội phải chính, phải ngay

Có cúc thì buộc có giây thì cài

Tất đi cùng với giày hài

Phải đi vừa vặn không ngoài cỡ chân

 

  

置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢

Zhì guān fú yǒu dìngwèi wù luàn dùn zhì wūhuì

TRÍ QUAN PHỤC, HỮU ĐỊNH VỊ. VẬT LOẠN ĐỐN, TRÍ Ô UẾ.

Đặt mũ với y phục, phải có nơi đặt cố định. Không để lẫn lộn, dẫn đến dơ bẩn.

Gọn gẽ chỗ đặt áo quần

Để cho đúng chỗ đúng phần đừng sai

Để bừa để bãi đi rồi

Dễ dơ dễ bẩn dễ rơi hôi rình

 

  

衣貴潔 不貴華 上循份 下稱家

Yī guì jié bù guì huá shàng xún fèn xià chēng jiā

Y QUÝ KHIẾT, BẤT QUÝ HOA. THƯỢNG TUẦN PHẬN, HẠ XỨNG GIA. 

Quần áo quan trọng là sạch sẽ, không quan trọng ở hoa mỹ. Ở ngôi cao thì theo hợp với thân phận, ở ngôi dưới thì phù hợp với điều kiện gia đình.

Áo quần trọng sạch trọng thanh

Đâu cần hoa mỹ linh tinh rườm rà

Mặc sao hợp tiết hợp nhà

Cho vừa hoàn cảnh cho ra phận  mình

 

  

對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則

Duì yǐnshí wù jiǎnzé shí shì kě wùguò zé

ĐỐI ẨM THỰC, VẬT GIẢN TRẠCH. THỰC THÍCH KHẢ, VẬT QUÁ TẮC.

Đối với sự ăn uống, không cầu kỳ lựa chọn. Ăn vừa đủ là được, chớ quá mức quy định.

Ăn uống quan trọng đừng khinh

Đừng có lựa chọn kén tanh kén mùi

Ăn sao vừa đủ thì thôi

Đừng ăn quá mức để rồi mệt thêm

易解:要注重服装仪容的整齐清洁,戴帽子要戴端正,衣服扣子要扣好,袜子穿平整,鞋带应系紧,否则容易被绊倒,一切穿著以稳重端庄为宜。回家后衣、帽、鞋袜都要放置定位,避免造成脏乱,要用的时候又要找半天。(大处著眼,小处著手,养成良好的生活习惯,是成功的一半。) 穿衣服需注重整洁,不必讲究昂贵、名牌、华丽。穿著应考量自己的身份及场合,更要衡量家中的经济状况,才是持家之道。(不要为了面子,更不要让虚荣心作主,无谓的开销就是浪费。) 日常饮食要注意营养均衡,多吃蔬菜水果,少吃肉,不要挑食,不可以偏食,三餐常吃八分饱,避免过量,以免增加身体的负担,危害健康。

易解:要注重服裝儀容的整齊清潔,戴帽子要戴端正,衣服釦子要扣好,襪子穿平整,鞋帶應係緊,否則容易被絆倒,一切穿著以穩重端莊為宜。回家後衣、帽、鞋襪都要放置定位,避免造成髒亂,要用的時候又要找半天。 (大處著眼,小處著手,養成良好的生活習慣,是成功的一半。) 穿衣服需注重整潔,不必講究昂貴、名牌、華麗。穿著應考量自己的身份及場合,更要衡量家中的經濟狀況,才是持家之道。 (不要為了面子,更不要讓虛榮心作主,無謂的開銷就是浪費。) 日常飲食要注意營養均衡,多吃蔬菜水果,少吃肉,不要挑食,不可以偏食,三餐常吃八分飽,避免過量,以免增加身體的負擔,危害健康。

Yì jiě: Yào zhùzhòng fúzhuāng yíróng de zhěngqí qīngjié, dài màozi yào dài duānzhèng, yīfú kòuzi yào kòu hǎo, wàzi chuān píngzhěng, xié dài yīng xì jǐn, fǒuzé róngyì bèi bàn dào, yīqiè chuānzhuó yǐ wěnzhòng duānzhuāng wèi yí. Huí jiā hòu yī, mào, xié wà dōu yào fàngzhì dìngwèi, bìmiǎn zàochéng zāng luàn, yào yòng de shíhòu yòu yào zhǎo bàntiān. (Dà chù zhuóyǎn, xiǎo chù zhuóshǒu, yǎngchéngliánghǎo de shēnghuó xíguàn, shì chénggōng de yībàn.) Chuān yīfú xū zhù chóng zhěngjié, bùbì jiǎngjiù ángguì, míngpái, huálì. Chuānzhuó yìng kǎoliáng zìjǐ de shēnfèn jí chǎnghé, gèng yào héng liáng jiāzhōng de jīngjì zhuàngkuàng, cái shì chíjiā zhī dào. (Bùyào wèile miànzi, gèng bùyào ràng xūróng xīn zuò zhǔ, wúwèi de kāixiāo jiùshì làngfèi.) Rìcháng yǐnshí yào zhùyì yíngyǎng jūnhéng, duō chī shūcài shuǐguǒ, shǎo chī ròu, bùyào tiāoshí, bù kěyǐ piānshí, sān cān cháng chī bā fēn bǎo, bìmiǎn guòliàng, yǐmiǎn zēngjiā shēntǐ de fùdān, wéihài jiànkāng.

Dịch giải: Phải chú trọng quần áo sạch sẽ, nghi dung tề chỉnh. Mũ mão phải ngay ngắn, áo quần phải cài cúc thắt dây đầy đủ. Tất găng vừa vặn với giầy dép, nếu không dễ bị vấp ngã. Mọi thứ mang mặc đội cần phải vừa vặn đoan trang là tốt nhất. Khi về nhà, mũ áo giầy dép phải để một nơi cố định. Không để bừa bãi, để tránh khi cần dùng phải mất thời gian tìm. (Chỗ to để mắt, chỗ bé để tay. Tập thành thói quen tốt đã là thành công một nửa rồi). Quần áo chủ yếu phải sạch sẽ, không cần phải đắt tiền, hàng hiệu, hoa mỹ. Khi mặc thì chú ý sao cho phù hợp với hoàn cảnh và thân phận của mình, lại chú ý điều kiện của gia đình, thế mới là hợp đạo giữ được nếp nhà (Đừng vì vẻ bề ngoài, cũng đừng vì hư danh. Tiêu pha vô vị là rất lãng phí). Đối với việc ăn uống, thì không nên kén chọn. Nên ăn nhiều rau quả, ăn ít thịt, không quá kén ăn, cũng không quá ham về ăn, về món này món nọ. Ngày 3 bữa, 8 phần là đủ. Tránh quá độ lượng, dễ tăng cân, tổn hại sức khỏe.

 

  

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為醜

Nián fāng shǎo wù yǐnjiǔ yǐnjiǔ zuì zuìwéi chǒu

NIÊN PHƯƠNG THIẾU, VẬT ẨM TỬU. ẨM TỬU TÚY, TỐI VI XÚ.

Tuổi còn trẻ, không nên uống rượu. Uống rượu say, là rất đáng xấu hổ.

Tuổi ít phải giữ phải hèm

Đừng mê ăn uống đừng thèm say sưa

Say sưa hại tính chẳng vừa

Say chẳng biết xấu nói đua nói càn

Xem các trang khác cùng quyển

Xem sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Quyển 01 - Đệ Tử Quy

Comments