Menu

HSK6 – Phần 08 (2851 – 2900)

《得》字的笔顺动画演示 《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《不》字的笔顺动画演示 《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《偿》字的笔顺动画演示 《偿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《失》字的笔顺动画演示 《失》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem…
《导》字的笔顺动画演示 《导》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《航》字的笔顺动画演示 《航》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 导航 Simplified characters 導航 Traditional characters 导航 in English dǎo háng volume_down navigation HSK level HSK 6…