Menu

HSK6 – Phần 43 (4601 – 4650)

《一》字的笔顺动画演示 《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《帆》字的笔顺动画演示 《帆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《风》字的笔顺动画演示 《风》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《顺》字的笔顺动画演示 《顺》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem…
《遗》字的笔顺动画演示 《遗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《产》字的笔顺动画演示 《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 遗产 Simplified characters 遺産 Traditional characters 遗产 in English yí chǎn volume_down heritage legacy inheritance bequest…