Menu

Thành ngữ Trung Quốc: Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Một cây làm chẳng nên non


Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林)


Xuxu_tócxù cũng có thắc mắc có câu thành ngữ nào tương đương câu: “Một cây làm chẳng nên non” trong tiếng Việt. Hiện nay theo nhiều sách viết thì mình thấy có 2 câu sau có thể coi là tương ứng trong tiếng Trung Quốc:
– Câu 1: Độc Mộc Bất Thành Lâm – 独木不成林 (Dú mù bùchéng lín)
Giải nghĩa từng từ để cả nhà dể hiểu:

Chữ 独 – [dú] – Từ phồn thể: (獨) – Bộ: 虫(Trùng) – Hán Việt: ĐỘC
Lấy nghĩa: độc; duy nhất; một

Chữ 木 – [mù] – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: MỘC
Lấy nghĩa: cây; cây cối

Chữ 不 – 不 – [bú] – [bù] – Bộ: 一(Nhất) – Hán Việt: BẤT
Lấy nghĩa: không。

Chữ 成  – [chéng] – Bộ: 戈(Qua) – Hán Việt: THÀNH
Lấy nghĩa: hoàn thành; thành công

Chữ 林  – [lín] – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: LÂM
Lấy nghĩa: rừng

Như vậy ghép 4 từ vào có thể hiểu là 1 cây không tạo nên rừng.

– Câu 2: Cô Thụ Bất Thành Lâm – 孤树不成林 (Gū shù bùchéng lín)

Xin giải nghĩa 2 từ Cô và Thụ:

Chữ 孤  – [gū] – Bộ: 子(Tử) – Hán Việt: CÔ
Lấy nghĩa: đơn độc; cô đơn; lẻ loi

Chữ 树 – [shù] – Từ phồn thể: (樹) – Bộ: 木(Mộc) – Hán Việt: THỤ
Lấy nghĩa: cây

Như vậy ghép vào cũng có nghĩa 1 cây không thể tạo ra 1 khu rừng, một cây làm chẳng nên non

 


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments