Menu
第486封信 尽量设法不依赖市内交通工具和大楼内的电梯。步行是最好的体操,它能帮助你有效地减去多余的体重,而无需紧张的体育锻炼。 Jǐn liáng shèfǎ bù yīlài shì nèi jiāotōng gōngjù hé dàlóu nèi de diàntī. Bùxíng shì zuì hǎo…
 第018封信 在追求和渴望的过程中,既有快乐,又有沮丧和失望。只有经过了沮 丧和失望,我们才能学会珍惜。你曾经不被人所爱,你才会珍惜将来那个 爱你的人。 Zài zhuīqiú hé kěwàng de guòchéng zhōng, jì yǒu kuàilè, yòu yǒu jǔsàng hé shīwàng. Zhǐyǒu…
第016封信  为什么要那么痛苦地忘记一个人,时间自然会使你忘记。如果时间不 可以让你忘记不应该记住的人,我们失去的岁月又有什么意义?   Wèishéme yào nàme tòngkǔ de wàngjì yīgè rén, shíjiān zìrán huì shǐ nǐ wàngjì. Rúguǒ shíjiān bù…