Menu
Văn bản Tiếng Trung Thương mại 为了促进对外开放,中国政府制定了多项优惠政策,提供了多种投资形式,以吸引外商前来投资。目前,外国公司主要以中外合资、中外合作及外商独资等三种形式在中国进行投资。这三种形式的企业统称为“三资企业”。 Dịch Tiếng Trung Thương mại Để đẩy nhanh chính sách mở rộng cải…