Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0104 – 这样

《这》的笔顺动画写字动画演示

《这》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《这》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我没有这样讲。
 • Phồn thể: 我沒有這樣講。
 • Pinyin: Wǒ méiyǒu zhèyàng jiǎng.
 • Tiếng Bồi: ủa mấy dẩu chưa dang chẻng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã không nói như vậy.
 • Dịch tiếng Anh: I said no such thing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不这样
 • Phồn thể: 不帶這樣的。
 • Pinyin: Búdài zhèyàng de.
 • Tiếng Bồi: bú tai chưa dang tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Không thể như vậy.
 • Dịch tiếng Anh: You can’t do that.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments