Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0106 – 下班

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 下班
 • Phồn thể: 你下班了嗎?
 • Pinyin: Nǐ xiàbānle ma ?
 • Tiếng Bồi: nỉ xa ban lơ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn đã tan làm chưa?
 • Dịch tiếng Anh: Are you off duty?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 通常下班
 • Phồn thể: 我通常五點下班。
 • Pinyin: Wǒ tōngcháng wǔdiǎn xiàbān.
 • Tiếng Bồi: ủa thung cháng ú tẻn xa ban.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thường tan làm lúc năm giờ.
 • Dịch tiếng Anh: I usually get off at five o’clock.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments