Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0108 – 出去

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《去》的笔顺动画写字动画演示

《去》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《去》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 出去
 • Phồn thể: 你今晚出去嗎?
 • Pinyin: Nǐ jīnwǎn chūqù ma ?
 • Tiếng Bồi: nỉ chin oản chu chuy ma?
 • Dịch tiếng Việt: Tối nay bạn có đi chơi không?
 • Dịch tiếng Anh: Are you going out tonight?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 出去
 • Phồn thể:他被人叫出去了。
 • Pinyin: Tā bèi rén jiào chūqùle.
 • Tiếng Bồi: tha bây rấn cheo chu chuy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy được gọi ra ngoài rồi.
 • Dịch tiếng Anh: Somebody called him outside.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments