Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0127 – 干吗

《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《吗》的笔顺动画写字动画演示

《吗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们干吗呢?
 • Phồn thể: 他們幹嗎呢?
 • Pinyin: Tāmen gànma ne?
 • Tiếng Bồi: tha mân can ma nơ?
 • Dịch tiếng Việt: Họ đang làm gì vậy?
 • Dịch tiếng Anh: What are they doing?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这儿干吗
 • Phồn thể: 你在這兒乾嗎?
 • Pinyin: Nǐ zài zhè’er gànmá?
 • Tiếng Bồi: nỉ chai chưa ơ can má?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn đang làm gì ở đây?
 • Dịch tiếng Anh: What are you doing here?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments