Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0139 – 有用

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 对做某事有用。
 • Phồn thể: 對做某事有用。
 • Pinyin: Duì zuò mǒushì yǒuyòng.
 • Tiếng Bồi: tuây chua mẩu sư dẩu dung.
 • Dịch tiếng Việt: Để thuận tiện cho việc làm một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh: To be handy for doing something.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 玛丽的建议总是非常有用。
 • Phồn thể: 瑪麗的建議總是非常有用。
 • Pinyin: Mǎlì de jiànyì zǒngshì fēicháng yǒuyòng.
 • Tiếng Bồi: mả li chen i chủng sư phây cháng dẩu dung.
 • Dịch tiếng Việt: Lời khuyên của Mary luôn rất hữu ích.
 • Dịch tiếng Anh: Mary’s suggestions are usually very helpful.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments