Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0237 – 有点儿

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 有点儿口吃
 • Phồn thể: 他有點兒口吃。
 • Pinyin: Tā yǒudiǎn er kǒuchī.
 • Tiếng Bồi: tha dấu tẻn ơ khẩu chư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy nói chuyện có hơi lắp bắp.
 • Dịch tiếng Anh: He has a slight stammer.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 有点儿过分
 • Phồn thể: 這有點兒過分了。
 • Pinyin: Zhè yǒudiǎnr guòfèn le.
 • Tiếng Bồi: chưa dấu tẻn cua phân lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Điều này có hơi quá mức.
 • Dịch tiếng Anh: That‘s coming on a bit strong.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments