Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0301 – 名词

《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《词》的笔顺动画写字动画演示

《词》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《词》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 定语从句可以修饰名词。
 • Phồn thể: 定語從句可以修飾名詞。
 • Pinyin: Dìngyǔ cóngjù kěyǐ xiūshì míngcí.
 • Tiếng Bồi: tinh dủy chúng chuy khứa ỉ xiêu sư mính chứ.
 • Dịch tiếng Việt: Mệnh đề thuộc tính có thể sửa đổi danh từ.
 • Dịch tiếng Anh: Attributive clauses can modify nouns.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 名词经常用作形容词。
 • Phồn thể:名詞經常用作形容詞。
 • Pinyin: Míngcí jīngcháng yòngzuò xíngróngcí.
 • Tiếng Bồi: mính chứ chinh cháng dung chua xính rúng chứ.
 • Dịch tiếng Việt: Danh từ cũng được sử dụng làm tính từ.
 • Dịch tiếng Anh: Nouns are frequently used adjectively.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments