Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0304 – 字典

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《典》的笔顺动画写字动画演示

《典》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《典》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 字典
 • Phồn thể: 這是誰的字典?
 • Pinyin: Zhè shì shéi de zìdiǎn?
 • Tiếng Bồi: chưa sư sấy tợ chư tẻn?
 • Dịch tiếng Việt: Cuốn từ điển này của ai?
 • Dịch tiếng Anh: Whose dictionary is this?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 请把字典还给我。
 • Phồn thể: 請把字典還給我。
 • Pinyin: Qǐng bǎ zìdiǎn hái gěi wǒ.
 • Tiếng Bồi: chính bả chư tẻn hái cấy ủa.
 • Dịch tiếng Việt: Vui lòng trả lại tôi cuốn từ điển.
 • Dịch tiếng Anh: Please return the dictionary to me.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments