Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0337 – 认得

《认》的笔顺动画写字动画演示

《认》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《认》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我认得出他的笔迹。
 • Phồn thể: 我認得出他的筆跡。
 • Pinyin: Wǒ rèndé chū tā de bǐjī.
 • Tiếng Bồi: ủa rân tứa chu tha tợ bỉ chi.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi có thể nhận ra chữ viết tay của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: I recognize his handwriting.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我认得那种笑声。
 • Phồn thể: 我認得那種笑聲。
 • Pinyin: Wǒ rèndé nà zhǒng xiào shēng.
 • Tiếng Bồi: ủa rân tứa na chủng xeo sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhận ra tiếng cười ấy.
 • Dịch tiếng Anh: I know that laugh.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments