Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0356 – 城里

《城》的笔顺动画写字动画演示

《城》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《城》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 炸弹掉进城里。
 • Phồn thể: 炸彈掉進城裡。
 • Pinyin: Zhàdàn diàojìn chénglǐ.
 • Tiếng Bồi: cha tan teo chin chấng lỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Bom rơi xuống thành phố.
 • Dịch tiếng Anh: Bombs fell in the town.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 城里很多人。
 • Phồn thể: 城裡很多人。
 • Pinyin: Chéng lǐ hěnduō rén.
 • Tiếng Bồi: chấng lí hẩn tua rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Có rất nhiều người trong thành phố.
 • Dịch tiếng Anh: There are many in the city.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments