Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0401 – 食用

《食》的笔顺动画写字动画演示

《食》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《食》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 蘑菇食用
 • Phồn thể: 蘑菇是食用菌的一種。
 • Pinyin: Mógū shì shíyòng jùn de yīzhǒng.
 • Tiếng Bồi: Múa cu sư sứ dung chuân tợ i chủng.
 • Dịch tiếng Việt: Nấm lớn (nấm thể quả) là một loại nấm ăn được.
 • Dịch tiếng Anh: Mushrooms are a type of edible fungus.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这种珍珠贝一般食用
 • Phồn thể: 这种珍珠贝一般食用
 • Pinyin: Zhè zhǒng zhēnzhūbèi yībān bùnéng shíyòng.
 • Tiếng Bồi: chưa chủng chân chu bây i ban bu nấng sứ dung.
 • Dịch tiếng Việt: Loại vỏ ngọc trai này không thể ăn được.
 • Dịch tiếng Anh: This kind of pearl shell can’t be eaten.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments