Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0414 – 两旁

《两》的笔顺动画写字动画演示

《两》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《两》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《旁》的笔顺动画写字动画演示

《旁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 街道两旁直线排列
 • Phồn thể: 街道兩旁的樹呈直線排列。
 • Pinyin: Jiēdào liǎngpáng de shù chéng zhíxiàn páiliè.
 • Tiếng Bồi: chia tao lẻng páng tợ su chấng sư xen pái lia.
 • Dịch tiếng Việt: Cây cối hai bên đường được trồng theo thẳng tắp.
 • Dịch tiếng Anh: The trees that lined the street were in in rectilinear form.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 看看两旁
 • Phồn thể: 看看兩旁。
 • Pinyin: Kàn kàn liǎngpáng.
 • Tiếng Bồi: kan kan lẻng páng.
 • Dịch tiếng Việt: Nhìn cả hai bên.
 • Dịch tiếng Anh: Take a look around.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments