Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0423 – 买主

《买》的笔顺动画写字动画演示

《买》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《买》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 电脑买主
 • Phồn thể: 我將把電腦寄給買主。
 • Pinyin: Wǒ jiāng bǎ diànnǎo jì gěi mǎizhǔ.
 • Tiếng Bồi: ủa cheng ten nảo chi cẩy mái chủ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi sẽ giao máy tính cho người mua.
 • Dịch tiếng Anh: I will deliver the computers to the buyer.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 买主们躇
 • Phồn thể: 買主們躇躊。
 • Pinyin: Mǎizhǔmen chú chóu.
 • Tiếng Bồi: mái chủ mân chú chấu.
 • Dịch tiếng Việt: Người mua đang do dự.
 • Dịch tiếng Anh: Buyers are holding back.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments