Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0462 – 有些

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《些》的笔顺动画写字动画演示

《些》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《些》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 有些东西次品
 • Phồn thể: 有些東西是次品。
 • Pinyin: Yǒuxiē dōngxī shì cì pǐn.
 • Tiếng Bồi: dẩu xia tung xi chư pỉn.
 • Dịch tiếng Việt: Có một số thứ bị lỗi.
 • Dịch tiếng Anh: Some of the articles are seconds.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 天气有些温暖
 • Phồn thể: 天氣有些溫暖。
 • Pinyin: Tiānqì yǒuxiē wēnnuǎn.
 • Tiếng Bồi: then chi dẩu xia uân noản.
 • Dịch tiếng Việt: Thời tiết có vẻ ấm.
 • Dịch tiếng Anh: It’s a bit warm.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments