Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0465 – 干部

《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《部》的笔顺动画写字动画演示

《部》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《部》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 领导干部
 • Phồn thể: 他是個領導幹部。
 • Pinyin: Tā shìgè lǐngdǎo gànbù.
 • Tiếng Bồi: tha sư cua lính tảo can bu.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy là một cán bộ lãnh đạo.
 • Dịch tiếng Anh: He is a leading cadre.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 干部脱离群众
 • Phồn thể: 幹部不能脫離群眾。
 • Pinyin: Gànbù bùnéng tuōlí qúnzhòng.
 • Tiếng Bồi: can bú bu nấng thua lí chuấn chung.
 • Dịch tiếng Việt: Cán bộ không thể tách rời khỏi quần chúng.
 • Dịch tiếng Anh: A cadre mustn’t be divorced from the masses.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments