Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0552 – 送行

《送》的笔顺动画写字动画演示

《送》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《送》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 人为送行
 • Phồn thể: 一大群人為他送行。
 • Pinyin: Yī dàqún rénwéi tā sòngxíng.
 • Tiếng Bồi: í ta chuấn rấn uấy tha sung xính.
 • Dịch tiếng Việt: Có nhiều người đi tiễn anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: There was a large crowd to send him off.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 飞机场他送行
 • Phồn thể: 比爾要到飛機場送行。
 • Pinyin: Bǐ’ěr yào dào fēijī chǎng tā sòngxíng.
 • Tiếng Bồi: bí ở dao tao phây chi chảng tha sung xính.
 • Dịch tiếng Việt: Bill muốn ra sân bay tiễn anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: Bill will see off to the airport.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

2  +  6  =