Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0594 – 英文

《英》的笔顺动画写字动画演示

《英》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 英文差异
 • Phồn thể: 中英文差異很大。
 • Pinyin: Zhōng yīngwén chāyì hěn dà.
 • Tiếng Bồi: chung inh uấn cha i hẩn ta.
 • Dịch tiếng Việt: Tiếng Trung và tiếng Anh có sự khác biệt rất lớn.
 • Dịch tiếng Anh: The differences between Chinese and English are huge.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 袖珍英文字典
 • Phồn thể: 我有本袖珍英文字典。
 • Pinyin: Wǒ yǒu běn xiùzhēn yīngwén zìdiǎn.
 • Tiếng Bồi: ủa dấu bẩn xiêu chân inh uấn chư tẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi có một từ điển tiếng Anh bỏ túi.
 • Dịch tiếng Anh: I have a pocket English dictionary.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

7  +  3  =