Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0629 – 听写

《听》的笔顺动画写字动画演示

《听》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《听》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《写》的笔顺动画写字动画演示

《写》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《写》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们听写
 • Phồn thể: 我們先聽寫。
 • Pinyin: Wǒmen xiān tīngxiě.
 • Tiếng Bồi: ủa mân xen thinh xỉa.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng ta sẽ nghe viết chính tả trước.
 • Dịch tiếng Anh: Nowlets have a dictation first.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们听写
 • Phồn thể: 我們來做聽寫吧。
 • Pinyin: Wǒmen lái zuò tīngxiě ba.
 • Tiếng Bồi: ủa mân lái chua thing xỉa ba.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng ta viết chính tả đi.
 • Dịch tiếng Anh: Let‘s have a dictation.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

15  +    =  18