Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0632 – 大写

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《写》的笔顺动画写字动画演示

《写》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《写》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 名字大写
 • Phồn thể: 名字是用大寫的。
 • Pinyin: Míngzì shì yòng dàxiě de.
 • Tiếng Bồi: mính chư sư dung ta xỉa tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tên riêng được viết in hoa.
 • Dịch tiếng Anh: The name was written in capitals.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大写字母书写名字
 • Phồn thể: 請用大寫字母書寫你的名字。
 • Pinyin: Qǐng yòng dàxiě zìmǔ shūxiě nǐ de míngzì.
 • Tiếng Bồi: chỉnh dung ta xỉa chư mủ su xía nỉ tợ mính chư.
 • Dịch tiếng Việt: Vui lòng viết tên của bạn bằng chữ in hoa.
 • Dịch tiếng Anh: Write your name in capital letters please.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

26  +    =  32