Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0701 – 适用

《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 相同规则适用
 • Phồn thể: 相同的規則適用於每個人。
 • Pinyin: Xiāngtóng de guīzé shìyòng yú měi gèrén.
 • Tiếng Bồi: xen thúng tợ quây chứa sư dung dúy mẩy cưa rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Các quy tắc tương tự áp dụng cho tất cả mọi người.
 • Dịch tiếng Anh: The same rules go for everyone.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这完全适用
 • Phồn thể: 這完全適用。
 • Pinyin: Zhè wánquán shìyòng.
 • Tiếng Bồi: chưa oán choén sư dung.
 • Dịch tiếng Việt: Điều này là hoàn toàn có thể áp dụng.
 • Dịch tiếng Anh: It answers very well.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  32  =  38