Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0736 – 装样子

《装》的笔顺动画写字动画演示

《装》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《装》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 笑容只是装样子
 • Phồn thể: 他的笑容只是裝裝樣子。
 • Pinyin: Tā de xiàoróng zhǐshì zhuāng zhuāngyàngzi.
 • Tiếng Bồi: tha tợ xeo rúng chử sư choang choang dang chự.
 • Dịch tiếng Việt: Nụ cười của anh ta chỉ là giả tạo.
 • Dịch tiếng Anh: His smile was for show.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 显然只是装样子
 • Phồn thể: 很顯然,那隻是裝裝樣子。
 • Pinyin: Hěn xiǎnrán, nà zhīshì zhuāng zhuāngyàngzi.
 • Tiếng Bồi: hấn xẻn rán, na chư sư choang choang dang chự.
 • Dịch tiếng Việt: Rõ ràng, đó chỉ là làm bộ làm tịch.
 • Dịch tiếng Anh: Even though it’s obviously just for show.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

2  +  2  =