Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 267 – 指

《指》的笔顺动画写字动画演示
《指》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我没指他
 • Phồn – 我沒指他
 • Pinyin – Wǒ méi zhǐ tā
 • Bồi – Ủa mấy chử tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã không đề cập đến anh ta.
 • Dịch tiếng Anh – I wasn’t referring to him.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你至少应该每个星期读一本书
 • Phồn – 你至少應該每個星期讀一本書
 • Pinyin – Nǐ zhìshǎo yīnggāi měi gè xīngqí dú yī běn shū
 • Bồi – Nỉ chư sảo dinh cai mẩy cưa xinh chi tú i pẩn su
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần
 • Dịch tiếng Anh – You should read at least one book a week.


Các chữ Hán đồng âm

 • 䟖: erroneous variant of 趾[zhi3];
 • 厎: whetstone;
 • 只: only; merely; just; but;
 • 咫: 8 in. length unit of Zhou dynasty;
 • 址: location; site;
 • 夂: walk slowly’ component in Chinese characters; see also 冬字頭|冬字头[dong1 zi4 tou2];
 • 徵: 4th note in pentatonic scale 五音[wu3 yin1], roughly sol; see also 徵|征[zheng1];
 • 恉: purport;
 • 旨: imperial decree; purport; aim; purpose;
 • 枳: (orange); hedge thorn;
 • 止: to stop; to prohibit; until; only;
 • 沚: islet;
 • 祉: felicity;
 • 纸: paper; CL:張|张[zhang1],沓[da2]; classifier for documents, letter etc;
 • 芷: angelica (type of iris); plant root used in TCM;
 • 趾: toe;
 • 轵: end of axle outside of hub;
 • 酯: ester;
 • 阯: foundation;
 • 黹: embroidery;
 • 𠮛: purpose; excellent


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments