Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 289 – 纪

《纪》的笔顺动画写字动画演示
《纪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 敢问您老多大年纪了?
 • 敢問您老多大年紀了?
 • Gǎnwèn nínlǎo duōdà niánjì le?
 • Tiếng Bồi – cản uân nín lảo tua ta nén chi lợ?
 • Dịch tiếng Việt – Dám hỏi bạn bao nhiêu tuổi?
 • Would you please tell me how old you are?

Ví dụ 2:

 • 地质学上的一个“纪”通常被划分为两个或多个“期”
 • 地質學上的一個“紀”通常被劃分為兩個或多個“期”
 • Dìzhí xué shàng de yīgè “jì” tōngcháng bèi huàfēn wéi liǎng gè huò duō gè “qī”
 • Tiếng Bồi – ti chứ xuế sang tợ í cưa ”chi” thung cháng bây hoa phân uấy lẻng cưa hua tua cưa ”chi”.
 • Dịch tiếng Việt – Một “bậc” trong tầng địa chất thường được chia thành hai hoặc nhiều “thời kỳ”.
 • An era is usually divided into two or more periods.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments