Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 397 – 步

《步》的笔顺动画写字动画演示
《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 第一步可能会很重要
 • 第一步可能會很重要
 • Dìyī bù kěnéng huì hěn zhòngyào.
 • Tiếng Bồi – ti i bu khửa nấng huây hẩn chung dao.
 • Dịch tiếng Việt – Bước đầu tiên rất quan trọng.
 • It could be an important first step.

Ví dụ 2:

 • 你不能为朋友做出让步吗?
 • 你不能為朋友做出讓步嗎?
 • Nǐ bùnéng wèi péngyou zuòchū ràngbù ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ bu nấng uây pấng dâu chua chu rang bu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thể nhượng bộ cho bạn của mình sao?
 • Can’t you stretch a point for a friend?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments