Menu

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ

admin

老马识途

老马识途

Lǎomǎshítú

( An Old Horse Knows the Way )

Chūnqiū shí, Qí Huán Gōng hé xiàngguó Guǎn Zhòng fá Shānróng guó,

春秋 时, 齐 桓公 和 相国 管仲 伐 山戎 国,
In the Spring and Autumn Period (770-476 BC), Duke Huan and the minister Guan Zhong of the state of Qi attacked the state of Shanrong.

Vào thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công và  tướng quốc Quản Trọng của nước Tề tiến đánh Sơn Nhung Quốc.


Shānróng guówáng dài zhe jiājuàn cáiwù táowáng dào Gūzhú guó qù.

山戎 国王 带 著 家眷 财物 逃亡 到 孤竹 国 去。
The king of Shanrong took his family and belongings to flee to the state of Guzhu.

Vua của Sơn Nhung Quốc đem theo gia quyến và tùy tùng trốn chạy đến Cô Trúc


Qí jūn yīlù zhuīshā ér lái,

齐 军 一路 追杀 而来,
The Qi army chased and killed all the way and arrived,

Quân Tề truy sát đến nơi,


Gūzhú guówáng shèjì jiào Huáng Huā yuánshuài xiàng Qí Huán Gōng tóuxiáng:

孤竹 国王 设计 叫 黄花 元帅 向 齐 桓公 投降:
The king of Guzhu set a plan up and ordered his marshal Huang Hua to surrender to Duke Huan of Qi:

Quốc vương của Cô Trúc lên kế hoạch, ra lệnh cho tướng Hoàng Hoa đầu hàng Tề Hoàn Vương


“Qí jūn yǐjīng zhuī guòlái le, nǐmen jiǎzhuāng tóuxiáng, ránhòu…”

“齐 军 已经 追 过来 了, 你们 假装 投降, 然后…”
“The Qi army has arrived, you pretend to surrender and then…”

“Quân Tề đã đến, ngươi hãy giả vờ đầu hàng chúng …”


“Dàwáng gāojiàn!””

大王 高见!”
“Your majesty brilliant idea!”

“Đại vương cao kiến!”


Huáng Huā yuánshuài zài shān kǒu jié zhù le Qí Huán Gōng:

黄花 元帅 在 山 口 截 住 了 齐桓公:
Marshal Huang Hua stopped Duke Huan of Qi at the mountain:

Tướng Hoàng Hoa chặn đường Tề Hoàn Công ở núi:


“Jiǔyǎng Qí wáng dàmíng! Wǒ Huáng Huā yuàn wèi Qí wáng xiàoláo, wèi dàjūn dài lù.”
“久仰 齐王 大名! 我 黄花 愿 为 齐王 效劳, 为 大军 带路。”

“I’ve been looking forward to meeting you, your majesty of Qi! I, Huang Hua, am willing to serve Your majesty of Qi and lead the way for the army.”

“Đại vương anh minh! Thần là Hoàng Hóa. Thần nguyện phục vụ Tề Quốc và dẫn đường cho đại quân.


“ā… tài hǎo le! Hā…
“啊…太 好 了! 哈…
Ah…Very good! Ha…

“Rất tốt! ha…


Huáng Huā yuánshuài, nǐ zài qiánmiàn lǐnglù dào Gūzhú guó shǒudōu qù.

“黄花 元帅, 你 在 前面 领路 到 孤竹 国 首都 去。
Marshal Huang Hua, go ahead and lead the way to the capital of the state of Guzhu.

“Hoàng Hoa nguyên soái, đi trước và dẫn đường cho chúng ta đến thủ đô của Cô Trúc”


“Hǎo ba! Nà wǒmen jiù gǎnkuài shànglù ba!””

好吧! 那 我们 就 赶快 上路 吧!”
“All right! Let’s hit the road!”

“Được rồi! Chúng ta lên đường thôi!”


Qí jūn zǒurù le mí gǔ Hànhǎi,

齐 军 走入 了 迷谷 瀚海,
The Qi army went into a valley Hanhai,

Quân đội nước Tề đến một thung lũng hoang vu


Nàlǐ shì yīpiàn shāmò, huāngwú rényān, fēng dà tiān lěng.

那里 是 一片 沙漠, 荒芜 人烟, 风 大 天 冷。
It was a desert, deserted, windy and cold.

Đây là một sa mạc, khô cằn, giá lạnh.


Tiān hēi le, tāmen mí le lù.

天 黑 了, 他们 迷 了 路。

The sky went dark, they lost their way.

Trời bắt đầu tối, họ đã lạc đường


“Huáng Huā nǎlǐ qù le?””

黄花 哪里 去了?”
“Where’s Huang Hua?”

“Hoàng Hoa đâu rồi?”


“Bú zhīdào wa!””

不 知道 哇!”
“Don’t know!”

“Không biết!”


“Nà wǒmen shàngdàng le! Tā yīdìng shì jiānxì!””

那 我们 上当 了! 他 一定 是 奸细!”
“Then we are fooled! He must be a spy!”

“Chúng ta bị lừa rồi! Hắn chắc chắn là gián điệp!”


“Dàjiā bié huāng! Bùfáng ràng jǐ pǐ lǎo mǎ shìzhe dàilù!”

“大家 别 慌! 不妨 让 几 匹 老 马 试著 带路!”
“Everyone do not panic! Might as well let some old horses to try to lead the way!”

“Mọi người bình tĩnh! Tốt nhất là để một vài con ngựa già dẫn đường!”


Guǒrán lǎomǎshítú,

果然 老马识途,
Sure enough, the old horses knew the way,

Quả nhiên, mấy con ngựa già biết đường đi ra,


Tāmen bǎ qí jūn dài chū le mí gǔ.

他们 把 齐 军 带出了迷谷。
They led the Qi army out of the valley.

Chúng dẫn đoàn quân nước Tề ra khỏi thung lũng


Chéngyǔ Lǎomǎshítú,

成语 老马识途,
The idiom Laomashitu,

Thành ngữ LÃO MÃ THỨC ĐỒ


Shì yònglái chēngzàn jīngyàn fēngfù, qíngkuàng shúxī, néng qǐ yǐndǎo zuòyòng de rén.
是 用来 称赞 经验 丰富, 情况 熟悉, 能 起 引导 作用 的 人。
Is used to praise a person who is very experienced and can play a guiding role.

được dùng để khen ngợi một người có rất nhiều kinh nghiệm và có thể đóng vai trò dẫn dắt

 

Tiếng phồn thể – Traditional Chinese: 老馬識途, Lǎomǎshìtú hoặc – or 識途老馬 Shìtúlǎomǎ.


Tiếng giản thể – Simplified Chinese: 老马识途, Lǎomǎshítú hoặc – or 识途老马, Shítúlǎomǎ.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments

87  +    =  88