#051 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 51 – 把吸尘器递给我 (Bǎ xīchénqì dì gěi wǒ)

#051 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 51 - 把吸尘器递给我 (Bǎ xīchénqì dì gěi wǒ)
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>