Menu

[Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?] Góc trích dẫn hay

重要的不是选择, 而是选择之前和选择之后的事。 或者说, 问题不出在选择本身, 而是人生本来如 此——成人的世界, 从没有“容易”二字。 我们到底该怎么选?答案是, 无论怎样选, 你都不能 阻止前方突然塌方或者峰回路转;也可能陷人黑暗, 你失去 冋伴…·总有一段路, 你会孤独前行。放弃原来的目标, 并 不一定带来更好的结局, 也许反而是迷失更深的内耗。其 实, 无论怎样的选择, 我们唯一可以做的只是咬牙前行, 默 默度过黑暗。不知哪一天, 当光明重新降临, 我们才会得到 答案。
 
Zhòngyào de bùshì xuǎnzé, ér shì xuǎnzé zhīqián hé xuǎnzé zhīhòu de shì. Huòzhě shuō, wèntí bù chū zài xuǎnzé běnshēn, ér shì rénshēng běnlái rúcǐ——chéngrén de shìjiè, cóng méiyǒu “róngyì” èr zì. Wǒmen dàodǐ gāi zěnme xuǎn? Dá’àn shì, wúlùn zěnyàng xuǎn, nǐ dōu bùnéng zǔzhǐ qiánfāng túrán tāfāng huòzhě fēnghuílùzhuǎn; yě kěnéng xiàn rén hēi’àn, nǐ shīqù jiōng bàn…·zǒng yǒu yīduàn lù, nǐ huì gūdú qián xíng. Fàngqì yuánlái de mùbiāo, bìng bù yīdìng dài lái gèng hǎo de jiéjú, yěxǔ fǎn’ér shì míshī gēngshēn de nèihào. Qíshí, wúlùn zěnyàng de xuǎnzé, wǒmen wéiyī kěyǐ zuò de zhǐshì yǎoyá qián xíng, mòmò dùguò hēi’àn. Bùzhī nǎ yītiān, dāng guāngmíng chóngxīn jiànglín, wǒmen cái huì dédào dá’àn.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments