Menu

[Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?] Góc trích dẫn hay

可是, 看更大的世界, 在自己身上找更多的可能, 独一无二的回忆, 才 是生命最后的珍宝。所有的经历都有用, 所有的风景都是必经之路, 时 间应该是我们的朋友, 而不是敌人。《基督山伯爵》书中的最后一句话 是:“人类的一切智慧是包含在这四个字里面的:‘等待’和‘希望。
 
Kěshì, kàn gèng dà de shìjiè, zài zìjǐ shēnshang zhǎo gèng duō de kěnéng, dúyīwú’èr de huíyì, cái shì shēngmìng zuìhòu de zhēnbǎo. Suǒyǒu de jīnglì dōu yǒuyòng, suǒyǒu de fēngjǐng dōu shì bì jīng zhī lù, shíjiān yīnggāi shì wǒmen de péngyǒu, ér bùshì dírén.“Jīdū shān bójué” shū zhōng de zuìhòu yījù huà shì:“Rénlèi de yīqiè zhìhuì shì bāohán zài zhè sì gè zì lǐmiàn de:‘Děngdài’ hé ‘xīwàng.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments