Menu

HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

《消》字的笔顺动画演示 《消》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《化》字的笔顺动画演示 《化》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《化》字的基本信息 Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem trên sách bản…
《项》字的笔顺动画演示 《项》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《目》字的笔顺动画演示 《目》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《目》字的基本信息 Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem trên sách bản…