Menu

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

5/5 - (1 bình chọn)
调虎离山
Diàohŭlíshān – ĐIỆU HỔ LY SƠN
To lure the tiger out of the mountains

东汉末年,军阀并起,各霸一方。孙策年仅十七岁,却年少有为,势力逐渐强大。
Dōnghàn mò nián, jūnfá bìng qĭ, gè bà yì fāng. Sūn Cè nián jĭn shíqī suì, què nián shàoyŏuwéi, shìlì zhújiàn qiángdà.
公元199年,孙策欲向北推进,夺取江北卢江郡。卢江易守难攻,而且占据卢江的
Gōngyuán 199 nián, Sūn Cè yù xiàng bĕi tuī jìn, duóqŭ jiāngbĕi Lújiāng jùn. Lújiāng yìshŏunángōng, érqiĕ zhànjù Lújiāng de
军阀刘勋势力强大,野心勃勃。于是孙策想出了一条妙计。
jūnfá Liú Xūn shìlì qiángdà, yĕxīnbóbó. Yúshì Sūn Cè xiăng chū le yì tiáo miàojì. 
军阀刘勋,极其贪财,孙策便派人给他送去一份厚礼,并在信中把刘勋大肆吹捧一番,
Jūnfá Liú Xūn, jíqí tāncái, Sūn Cè biàn pài rén gĕi tā sòngqù yí fèn hòulĭ, bìng zài xìn zhōng bă Liú Xūn dàsì chuīpĕng yì fān,
还以弱者的身份向刘勋求救,请其降服上缭。刘勋万分得意。上缭一带,十分富庶,
Hái yĭ ruòzhĕ de shēnfèn xiàng Liú Xūn qiújiù, qĭng qí xiángfú shàngliáo. Liú Xūn wànfēn déyì. Shàngliáo yí dài, shífēn fùshù,
刘勋早想夺取,今见孙策软弱无能,免去了后顾之忧,决定发兵上缭。孙策见刘
Liú Xūn zăo xiăng duóqŭ, jīn jiàn Sūn Cè ruănruò wúnéng, miănqù le hòugùzhīyōu, juédìng fābīng shàngliáo. Sūn Cè jiàn Liú
勋率领兵马去攻上缭,城内空虚,心中大喜,说:“老虎已被我调出山了,我们
Xūn shuàilĭng bīngmă qù gōng shàngliáo, chéng nèi kōngxū, xīnzhōng dàxĭ, shuō:”Láohŭ yǐ bèi wŏ diào chū shān le, wŏmen 
赶快去占据它的老窝吧! 于是顺利地控制了卢江。
gănkuài qù zhànjù tā de lăowō ba!” Yúshì shùnlì de kòngzhì le Lújiāng.

English Translation
At the end of the Eastern Han Dynasty, warlords possessed many parts of the land. Sun Ce was only 17 years old, but young and promising. He followed in his father’s footsteps and his power began to grow. In AD 199, Sun Ce wanted to advance further and managed to occupy Lu Jiang county in Jiangbei. Liu Xun was the ambitious and powerful warlord of Lu Jiang county and so in order to neutralize him Sun Ce organized a Coup. Sun Ce knew that Liu Xun was extremely greedy and so sent him a precious gift with a letter praising his achievements and asking for him to kindly surrender Jiangxi. After receiving the gift and reading the letter Liu Xun decided to banish Sun Ce from his kingdom once and for all and ordered his army to attack. On seeing the soldiers readying for attack Sun Ce reportedly said “The tiger has come out, and we will now occupy Lu Jiang.” And Lo and behold they did. Now this phrase is used to mean luring or manipulating others into a position of weakness which can then be exploited. .

Example
他使用调虎离山之计打赢了这场战争。
Tā shĭyòng diàohŭlíshān zhī jì dă yíng le zhè chăng zhànzhēng.
He used the way of luring the tiger out of the mountains to win the war

Dịch sang tiếng Việt:

Cuối đời Đông Hán, các chư hầu tranh giành lãnh thổ của nhau. Tôn Sách – 孙策 (Sūncè) (xem thêm về Tôn Sách tại đây) năm đó mới 17 tuổi nhưng đầy nhiệt huyết và tham vọng. Anh ta theo cha chinh chiến khắp nơi và thế lực bắt đầu tăng lên. Năm Công nguyên thứ 199, Tôn Sách lên kế hoạch chiếm thành Lư Giang thuộc Dương Bái. Lưu Huân là thành chủ của Lư Giang, một người trẻ hào hoa và có nhiều mưu lược. Tôn Sách đã lên một mưu kế. Tôn Sách biết Lưu Huân rất tham lam nên cử người gửi quà cho Lưu Huân, khen ngợi những chiến công lẫy lừng và đề nghị đầu hàng Giang Tây. Sau khi nhận quà của Tôn Sách, Lưu Huân trong lòng vô cùng nóng giận liền cất quân tấn công Tôn Sách. Nghe tin này, Tôn Sách cười lên và nói với thuộc hạ: “Con Hổ đã ra khỏi núi, đây là lúc chúng ta chiếm lấy Lư Giang. Cuối cùng Lư Giang thất thủ. Bây giờ câu “Điệu Hổ Ly Sơn” được dùng ngụ ý nhử người khác ra khỏi vị trí thuận lợi của họ đến chỗ khác bất lợi hơn để tấn công.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments