Menu

Xem sách bản cứng ở đây [1001 bức thư viết cho tương lai] Bức thư số #018

 第018封信
在追求和渴望的过程中,既有快乐,又有沮丧和失望。只有经过了沮 丧和失望,我们才能学会珍惜。你曾经不被人所爱,你才会珍惜将来那个 爱你的人。
Zài zhuīqiú hé kěwàng de guòchéng zhōng, jì yǒu kuàilè, yòu yǒu jǔsàng hé shīwàng. Zhǐyǒu jīngguòle jǔsàng hé shīwàng, wǒmen cáinéng xuéhuì zhēnxī. Nǐ céngjīng bù bèi rén suǒ ài, nǐ cái huì zhēnxī jiānglái nàgè ài nǐ de rén.

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments