Menu

HSK6 – Phần 11 (3001 – 3050)

《沸》字的笔顺动画演示 《沸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《腾》字的笔顺动画演示 《腾》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 沸腾 Simplified characters 沸騰 Traditional characters 沸腾 in English fèi téng volume_down boiling ebullition HSK level…
《废》字的笔顺动画演示 《废》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《寝》字的笔顺动画演示 《寝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《忘》字的笔顺动画演示 《忘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《食》字的笔顺动画演示 《食》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem…