214 bộ thủ Bộ thủ 001 一 NHẤT
214 bộ thủ Bộ thủ 002 〡 CỔN
214 bộ thủ Bộ thủ 003 丶 CHỦ
214 bộ thủ Bộ thủ 004 丿 PHIỆT
214 bộ thủ Bộ thủ 005 乙 ẤT
214 bộ thủ Bộ thủ 006 亅 QUYẾT