214 bộ thủ Bộ thủ 167 金 KIM
214 bộ thủ Bộ thủ 168 長 TRƯỜNG
214 bộ thủ Bộ thủ 169 门 MÔN
214 bộ thủ Bộ thủ 170 阜 PHỤ
214 bộ thủ Bộ thủ 171 隶 ĐÃI
214 bộ thủ Bộ thủ 172 隹 TRUY CHUY
214 bộ thủ Bộ thủ 173 雨 VŨ
214 bộ thủ Bộ thủ 174 青 THANH
214 bộ thủ Bộ thủ 175 非 PHI